SUSTAINABILITY

Save The World

แนวทางที่เป็นมิตรกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมการสร้างชุมชนให้
ปลอดจากมลพิษ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด

จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรและพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยจะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี โดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางด้วยการคิดที่มากกว่าและพันธกิจในการใส่ใจรายละเอียด
ความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้านด้วยการออกแบบและพัฒนาโครงการอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า รวมทั้งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับ คู่ค้า ลูกค้า ผุ้ถือหุ้น พันธมิตร พนักงาน และสังคม
อันทำให้เกิดเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

Key Performance Indicators

KPIs

  • Female manager and junior manager ratio: 20%
  • Childcare leave utilization rate by men and women: 100%
  • Procurement guideline survey implementation rate: 80%
  • Creation of human rights due diligence system
  • Percentage of participation in human rights training: 100%
  • Provision of products and services with inclusive design*
  • Percentage of implementation of one-on-one meetings: 100%

Design process involving people with diverse backgrounds, values, and challenges

สิ่งแวดล้อม

Environment

มุ่งพัฒนาทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและบริหารจัดการผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

สังคม

Society

มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปกป้องสิทธิของแรงงาน ความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการทำงานให้กับพนักงานและส่งต่อการพัฒนา ไปสู่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

บรรษัทภิบาล

Governance

มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการดูแลกำกับกิจการที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินการอย่างโปร่งใสพร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักบรรษัทภิบาล

ใจความสำคัญของความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้นำเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) มาประยุกต์กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางใน การกำหนดขอบเขตของด้านความยั่งยืนตามประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรไปสู่เป้า
หมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุม ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม

รายงานความยั่งยืน

รายงานประจำปี 2562

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การ" ให้"ในหลากหลายรูปแบบของกลุ่ม Origin

HUG

การศึกษา

HELP

ชุมชน โรงพยาบาล ลูกค้า

HEAL

สิ่งแวดล้อม

ORIGIN HUB

คอมมูนิตี้ ออริจิ้น

News

ข่าวสารและกิจกรรมของ Origin Gift
อัปเดตข่าวสารล่าสุดได้ที่นี่