SUSTAINABILITY

Save The World

แนวทางที่เป็นมิตรกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมการสร้างชุมชนให้
ปลอดจากมลพิษ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด

จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรและพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยจะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี โดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางด้วยการคิดที่มากกว่าและพันธกิจในการใส่ใจรายละเอียด
ความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้านด้วยการออกแบบและพัฒนาโครงการอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า รวมทั้งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับ คู่ค้า ลูกค้า ผุ้ถือหุ้น พันธมิตร พนักงาน และสังคม
อันทำให้เกิดเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

Key Performance Indicators

KPIs

  • Female manager and junior manager ratio: 20%
  • Childcare leave utilization rate by men and women: 100%
  • Procurement guideline survey implementation rate: 80%
  • Creation of human rights due diligence system
  • Percentage of participation in human rights training: 100%
  • Provision of products and services with inclusive design*
  • Percentage of implementation of one-on-one meetings: 100%

Design process involving people with diverse backgrounds, values, and challenges

สิ่งแวดล้อม

Environment

มุ่งพัฒนาทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและบริหารจัดการผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

สังคม

Society

มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปกป้องสิทธิของแรงงาน ความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการทำงานให้กับพนักงานและส่งต่อการพัฒนา ไปสู่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

บรรษัทภิบาล

Governance

มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการดูแลกำกับกิจการที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินการอย่างโปร่งใสพร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักบรรษัทภิบาล

ใจความสำคัญของความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้นำเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) มาประยุกต์กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางใน การกำหนดขอบเขตของด้านความยั่งยืนตามประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรไปสู่เป้า
หมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุม ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม

รายงานความยั่งยืน

รายงานประจำปี 2562

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การ" ให้"ในหลากหลายรูปแบบของกลุ่ม Origin

HUG

การศึกษา

HELP

ชุมชน โรงพยาบาล ลูกค้า

HEAL

สิ่งแวดล้อม

ORIGIN HUB

คอมมูนิตี้ ออริจิ้น

News

ข่าวสารและกิจกรรมของ Origin Gift
อัปเดตข่าวสารล่าสุดได้ที่นี่

ณสุวัธชัย ขอบใจ Chief Business Unit บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ลูกบ้านของออริจิ้น…
🌟ออริจิ้น สร้างโอกาส สร้างอนาคต🌟 มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2565 บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)…