ข่าวสารออริจิ้น

ข่าวสารและกิจกรรม

LASTEST NEWS

LASTEST NEWS

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วางรากฐานองค์กรสู่ความยั่งยืน การันตีความสำเร็จตามเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อโลก ด้วยการรับมอบผลการรับรองมาตรฐานด้านการทวนสอบการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร ISO 14064-1:2018 โดย นายธนพล สินธุยนต์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืนขององค์กร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด…
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วางรากฐานองค์กรสู่ความยั่งยืน…
ปี ค.ศ.
ภาครัฐฯ ออกนโยบายเอื้อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปรับปรุงมาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม” สำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีรายละเอียดสรุปได้…