ENVIRONMENT

สิ่งแวดล้อม

มุ่งพัฒนาทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการบริหาร
จัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและบริหารจัดการ
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

NET-ZERO

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ รวมถึงประเทศไทย
ซึ่งในปัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการที่สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน

ออริจิ้นได้มีการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Net Zero)
โดยได้กำหนดเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท

เป้าหมายของการทำ NET-ZERO

ใช้วัสดุที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ใช้วัสดุที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

 • เป็นสินค้ารับรองแล้วว่าเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
โดยใน ปี 2566 กำหนดให้มีการเลือกใช้วัสดุ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 5 ของวัสดุ ที่เลือกใช้ทั้งหมด

“ NET ZERO ”

ลดปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า

ลดปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า

 • ลดการใช้พลังงานให้ได้ร้อยละ 10
  ภายในปี 2566

ติดตั้ง
ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ในสวน EV Charger

ติดตั้ง
ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ในสวน EV Charger

 • 100% ของโครงการที่สร้างเสร็จในปี

การใช้ไฟฟ้า
Solar Rooftop

การใช้ไฟฟ้า
Solar Rooftop

 • 100% ส่วนกลางของโครงการ low rise ที่สร้างเสร็จในปี
 • 100% สำนักงานขายที่สร้างใหม่

ลดปริมาณ
ขยะและของเสีย

ลดปริมาณ
ขยะและของเสีย

 • Circular Living ลดการใช้ ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ลดการ เกิดของเสีย ในปี 2566 ลด 10%

กระบวนการนำน้ำเสีย
กลับมาใช้ใหม่

กระบวนการนำน้ำเสีย
กลับมาใช้ใหม่

 • น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดอย่างถูกวิธี จะถูกนำกลับมาใช้ภายในโครงการใหม่
 • ในปี 2566 นำร่องอย่างน้อย 2 โครงการ

“ NET ZERO ”

“ NET ZERO ”

“ NET ZERO ”

“ NET ZERO ”

ลดปริมาณฝุ่น
ในโครงการก่อสร้าง

ลดปริมาณฝุ่น
ในโครงการก่อสร้าง

 • จัดทำสเปรย์ละอองน้ำรอบโครงการ รวมถึงจัดทำผ้าใบกันฝุ่นรอบโครงการ
 • ตรวจวัดค่าควันดำ และตรวจวัดคุณภาพ อากาศในทุกเดือน

The save world
help the environment

การจัดการเพื่อลดปัญหา

ก๊าซเรือนกระจก

ออริจิ้น เราให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
และกำหนดขอบเขตการใช้ทรัพยากร พลังงาน ที่สร้างปฏิกิริยาในการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตที่ 1 เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีการเผาไหม้เคลื่อนที่ โดยคำนวณจากการใช้น้ำมัน เบนซินและน้ำมันดีเซล ที่มาจากปริมาณการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในยาน
พาหนะที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ จำนวน 7 คัน
ขอบเขตที่ 2 เป็นก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากไฟฟ้าที่ถูกนำเข้าจากภายนอกเข้ามาใช้ภายใน บริษัทฯ โดยคำนวณจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ครอบคลุมสำนักงาน ใหญ่ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ สำนักงานบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด และสำนักงานขายที่เปิดบริการในปี 2565 จำนวน 21 แห่ง
ขอบเขตที่ 3 เป็นก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้น้ำประปา กระดาษ A3,A4 จำนวน 1,329,500 แผ่น ภายในสำนักงานใหญ่ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ รวมถึง น้ำมันรถพนักงาน ตลอดทั้งปี 2565

เราได้ร่วมกับ โตโยต้า ไดฮัทสุ

ให้บริการรถรับส่งฟรี Toyota Smart Mobility

ระหว่างโครงการคอนโดมิเนียม ไปยังสถานีรถไฟฟ้า

โดยให้บริการวันละ 2 รอบ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.30-08.30 และ 17.00-19.30 น.

ย่านลาซาล และแบริ่ง จำนวน 9 โครงการ

The Origin 105 , Villa Lassalle 105 , Kensington 109 ,Pause ID 107 , Pause 107 , B Loft 107, B Loft Lite 107 ,Knightsbridge Collage Sukhumvit 107 , Knightsbridge Collage Bearing

ติดตั้ง EV charger ภายในส่วนกลางของโครงการคอนโดมิเนียม เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกบ้านอีกทั้งยังช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง หันมาใช้พลังงานสะอาด ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมายติดตั้ง EV charger 100% ทุกโครงการที่สร้างใหม่ ภายในปี 2566

แผงโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) และเสาไฟ (Solar cell)

ได้มีการนำร่อง นำแผง Solar Rooftop และ เสาไฟ solar cell นำมาใช้ในพื้นที่ส่วนกลางโครงการ Low rise โครงการเคนซิงตัน ระยอง ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ใช้แล้วไม่มีวันหมด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก

มีเป้าหมายติดตั้ง Solar Rooftop ให้ได้ 100% ของส่วนกลาง ครงการ Low rise ที่มีพื้นที่ที่สามารถติดตั้งได้และสร้างเสร็จในปี และ สำนักงานขายที่สร้างใหม่ 70% ทุกโครงการจะต้องติด Solar Rooftop รวมถึงมีการติดตั้งเสาไฟ Solar cell ในส่วนกลางโครงการที่สร้างใหม่ให้ได้ 100% ภายในปี 2566