สารจากประธานกรรมการบริษัท

สำหรับออริจิ้นเองมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอมา รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย

ประธานกรรมการบริษัท

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี

สถานการณ์โควิด-19 ในช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคดูเหมือนจะหยุดลงแล้ว ทุกสิ่งกำลังเข้าสู่ภาวะปกติ แต่อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่าวได้เร่งปฏิกิริยา Disruption ในทุกมิติสร้างการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้น และจะคงอยู่ต่อไปจนเป็น New Normal เช่น การเข้าสู่สังคมไร้เงินสด, การทำงานที่สามารถเลือกทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Hybrid working) จนถึงสามารถทำงานได้จากทุกสถานที่บนโลก (Digital nomad), การเติบโตของธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Technology) เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ผู้คนมีชีวิตที่สะดวกสบาย และทันสมัยมากขึ้น

ทั้งนี้ การปรับตัวของธุรกิจต้องตระหนักว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกนับจากนี้ไปนั้นล้วนเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ความผันผวน และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หมายความว่า เราทั้งหมดกำลังอยู่ในโลกของ “VUCA World” นั่นเอง ซึ่งธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ผู้นำองค์กรต้องบริหารคน บริหารองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับออริจิ้นเองมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอมา รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย

สำหรับปี 2565 ออริจิ้นได้ประสบความสำเร็จภายใต้แนวทางการเติบโตแบบ “Origin Multiverse” กับ 3 ขั้นตอน

  1. ขยายสู่จักรวาลใหม่ (Expanding to the new universe) จากเดิมที่ออริจิ้นมีจักรวาลหลักคือจักรวาลพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ขยายตัวเองเข้าสู่จักรวาลใหม่ๆ เช่น กลุ่มจักรวาลธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income Business), กลุ่มจักรวาลธุรกิจบริการ (Service Business), กลุ่มจักรวาลเมกะเทรนด์ระยะยาว (Mega Trends Business)
  2. แยกกันเติบโตแบบคู่ขนาน (Growing in the separated timeline) ทุกบริษัทย่อยมีเส้นทางการเติบโตแบบคู่ขนานในจักรวาลของตัวเอง และ ผลักดันบริษัทในเครือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  3. เชื่อมโยงอีโคซิสเท็ม (Connecting the ecosystem) สร้างอีโคซิสเท็มที่่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บริโภคได้แบบครบวงจร เชื่อมโยงทุกธุรกิจ รวมพลังกันกลับมาเป็น Multiverse of Happiness

ปี 2566 ออริจิ้นมีแผนธุรกิจภายใต้แนวคิด “Origin Infinity” สร้างการเติบโตและการดูแลผู้บริโภคแบบไม่สิ้นสุดพัฒนาเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ให้กลายเป็น Well-Being Lifetime Company หรือองค์กรที่มีธุรกิจครอบคลุมการดูแลผู้บริโภคตลอดช่วงชีวิตด้วยการขับเคลื่อน 3 ด้านหลัก ได้แก่

  1. การขยายสินค้าและบริการที่หลากหลายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ (Nationwide Serve)
  2. การขยายจักรวาลธุรกิจใหม่ให้มีเส้นทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Multiverse Expansion) มุ่งพัฒนาช่วงชีวิตที่ดีขึ้น (Better Lifetime) ต่อยอดจากแผน Origin Multiverse ในปี 2565 ด้วยการขยายธุรกิจนอกเหนือจากที่อยู่อาศัยให้มีเส้นทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  3. การดูแลสังคม (Social Attention) ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น (Better Society) ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร (Talent Development) จับ มือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ สร้าง Origin Valley เพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่ ด้านการพัฒนาชุมชน (Community Development) ดำเนินโครงการ Origin Give เพื่อสร้างโอกาสและส่งมอบสิ่งดีๆ แก่ชุมชนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable Development) ร่วมเดินหน้าแผน Net-Zero Emission 2044 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกมิติ

นอกจากการเติบโตทางธุรกิจ ออริจิ้น ยังให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักESG (Environmental, Social and Governance) จึงได้รับคัดเลือกจาก ตลท. เข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ประจำปี 2565 เป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และยังได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แสดงถึงเจตนาที่จะเป็นบรรษัทภิบาล

โดยแนวทางการดำเนินการของบริษัทยังคงมุ่งเน้นมอบสิ่งดีๆ ตอบแทนให้แก่ผู้บริโภคและสังคมเพื่อร่วมกันก้าวผ่านสถานการณ์ต่างๆ ไปด้วยกัน ทั้งนี้ ผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ทั้งบรรดาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน ตลอดจนลูกค้า สถาบันการเงิน พันธมิตร คู่ค้า และผู้ถือหุ้นที่ร่วมสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา