คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ & ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการบัญชี
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ & ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ & ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการบัญชี