SOCIETY

สังคม

Origin Culture ที่มุ่งเน้นความเป็น
Ownership , Professional & Friendly โดยเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดและพัฒนาศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่พร้อมสร้างสังคมที่ดีไปด้วยกัน

ทุกความใส่ใจ ความห่วงใยมีที่ออริจิ้น

ออริจิ้นบริหารความใส่ใจกับผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกองค์กรเพื่อสร้างความผูกพันธ์ที่ยั่งยืน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ยึดถือไว้ดังนี้

พนักงานและแรงงาน

ลูกค้า

ชุมชนและสังคม

ใส่ใจพนักงาน ครอบครัวออริจิ้น”

ออริจิ้นบริหารความใส่ใจกับผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกองค์กรเพื่อสร้างความผูกพันธ์ที่ยั่งยืน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ยึดถือไว้ดังนี้ ออริจิ้นบริหารความใส่ใจกับผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกองค์กรเพื่อสร้างความผูกพันธ์ที่ยั่งยืน

ใส่ใจPet Lovers”

“Pet Lovers” โครงการ Brixton Sukhumwit107

เป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่เลี้ยงสัตว์ได้ โดยจะจัดช่วงต้นปีและกลางปี โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น สุนัข แมว กระต่าย ของลูกบ้าน พร้อมทั้งฉีดวัคซีน และหยดยากันเห็บหมัดเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของสัตว์เลี้ยง

ทำของเล่น DIY สำหรับสัตว์เลี้ยงจากผ้าและเชือกที่เหลือใช้ให้กับลูกบ้าน นับเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ และนำสิ่งของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

WORKSHOP สานใจด้วยกิจกรรม

ออริจิ้น...ใส่ใจลูกบ้าน

กิจกรรม WORKSHOP ที่ทางออริจิ้นมีให้ลูกบ้านใส่ใจทั้งสภาพแวดล้อมและการอยู่อาศัยของลูกบ้าน

การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

ในปี 2565 ออริจิ้นได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรมร่วมกับชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและให้เกิดการผลักดันโอกาสในการพัฒนาสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ออริจิ้น

“สร้างงาน สร้างอาชีพ”

ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านชุมชนกิ่งแก้ว ด้วยการต่อยอดจากการตัดเย็บชุดของพนักงานขายประจำโครงการ รวมถึงการตัดเย็บผ้ากันเปื้อนสำหรับชุดแม่บ้านประจำสำนักงานใหญ่ เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน จำนวนเงินทั้งสิ้น 322,737.19 บาท

ออริจิ้น

“ใส่ใจครอบครัวพนักงาน”

สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน จัดกิจกรรม “ออริจิ้น สร้างโอกาส
สร้างอนาคต” มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2565 ” จำนวน
26 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น130,000 บาท ตั้งแต่ระดับ
ชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ออริจิ้น

จัดกิจกรรม “Origin Give”

“สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน อาทิ ทาสีรั้วกำแพง ปลูกต้นไม้ จัดสวนแห่งการเรียนรู้และปรับปรุงห้องพยาบาลให้สวยงาม