การจัดการผลกระทบต่อ ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งมิติ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล เพื่อพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพและส่งมอบสินค้า และบริการที่ดีและตรงกับความต้องการของลูกค้าไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย

การจัดการผลกระทบต่อ ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร โดยมีห่วงโซ่คุณค่า ของธุรกิจ ดังนี้

ห่วงโซ่คุณค่ากระบวนการผู้เกี่ยวข้อง
1. การจัดหาที่ดิน
และแหล่งเงินทุน
 • จัดหาที่ดินทำเลที่มีศักยภาพ ไม่มีปัญหาด้านคดีความ
 • ยืดมั่นในความโปร่งใสและเป็นธรรมในทุกขั้นตอนการจัดซื้อที่ดิน
 • กำหนดกลุ่มลูกค้า และวิเคราะห์คู่แข่ง
 • จัดเตรียมแหล่งเงินทุน
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยง และประเด็นสำคัญทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • รักษาสภาพคล่องทางการเงิน
 • เจ้าของที่ดิน
 • คู่ค้าธุรกิจ
 • ชุมชนและสังคม
 • สถาบันการเงิน
 • นักลงทุน
 • คู่แข่ง
2. การออกแบบโครงการ
 • การออกแบบพื้นที่โครงการ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยรอบโครงการ
 • การออกแบบอาคาร พื้นที่ส่วนกลางและทิวทัศน์โดยรอบให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค โดยยึดหลัก Human Centric
 • การคัดสรรวัสดุในการก่อสร้างที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การขออนุญาตก่อสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • พนักงาน
 • คู่ค้าธุรกิจ
 • หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ชุมชนและสังคม
 • ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
 • ผู้รับเหมา
3. การจัดซื้อจัดจ้าง
 • คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ และเลือกจ้างอย่างเป็นธรรม
 • จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพสูงจากผู้ผลิตหลายราย
 • มีเกณฑ์คัดเลือกผู้รับเหมา มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม (Anti-Corruption)
 • การคัดสรรวัสดุในการก่อสร้างที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน แรงงานที่ก่อสร้างภายในโครงการ
 • พนักงาน
 • คู่ค้าธุรกิจ
 • ผู้รับเหมา
4. การขายและการตลาด
 • การให้ข้อมูลชัดเจน ครบถ้วนแก่ลูกค้า
 • การดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า (PDPA)
 • เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาด
 • กิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด
 • การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 • การใช้สื่อโฆษณาเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย
 • การสอบถามความคิดเห็นและสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้า
 • ลูกค้า
 • พนักงาน
 • สถาบันการเงิน
 • ผู้ถือหุ้น
 • คู่ค้า
 • สื่อมวลชน
 • คู่แข่ง
5. การก่อสร้าง
 • มีเกณฑ์คัดเลือกผู้รับเหมา มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม (Anti-Corruption)
 • คัดสรรวัสดุในการก่อสร้างที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจสอบชิ้นงานให้ได้มาตรฐาน
 • การสอบถามความคิดเห็นคนในชุมชนระยะรอบโครงการ
 • ดูแลเรื่องผลกระทบทางด้านสภาวะแวดล้อมให้แก่ชุมชนรอบข้าง
 • การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณการปล่อยมลภาวะ การทิ้งของเสียจากการก่อสร้างทั้งทางตรงทางอ้อม
 • ปฏิบัติตามระเบียบราชการ
 • การดูแลรับเรื่องร้องเรียน
 • มีมาตรการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 • พนักงาน
 • คู่ค้า
 • ชุมชน
 • หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้รับเหมา
6. การส่งมอบ และการโอนกรรมสิทธิ์
 • อำนวยความสะดวกด้านการซื้อขาย ขอสินเชื่อ
 • การตรวจรับ และแก้ไขงาน การโอนกรรมสิทธิ์
 • ส่งมอบที่อสู่อาศัยที่มีคุณภาพ ได้มาตราฐานให้กับลูกค้าใส่ใจในกระบวนการส่งมอบ
 • ลูกค้า
 • พนักงาน
 • หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • สถาบันการเงิน
 • นิติบุคคลอาคารชุด
7. บริการหลังการขาย
 • การบริหารงานนิติบุคคล
 • การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
 • การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
 • ดูแลรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางออฟไลน์และออนไลน์ (Call Center / Homecare)
 • ลูกบ้าน /ลูกค้า
 • พนักงาน
 • นิติบุคคลอาคารชุด

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบทบาททั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่ทางธุรกิจ เพื่อประเมินระดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดแนวปฏิบัติในการตอบสนองความความคาดหวังและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มเพื่อตอบสนองทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 8 กลุ่ม และมีการจัดอันดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 อันดับแรก คือ 1) ลูกค้า 2) พนักงาน และ 3) ผู้ถือหุ้น ผ่านการวิเคราะห์และให้ความสำคัญจากคณะกรรมการและคณะทำงานด้านความยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่องทางการสื่อสารการตอบสนองความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ลูกค้า
 • ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
 • ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ตอบสนองข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ
 • บริการหลังการขายที่ใส่ใจ และรวดเร็ว
 • การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
 • การติดตามผล และการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า
 • เคารพสิทธิของผู้บริโภค
 • ความเป็นส่วนตัวทางด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 • การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตต่างๆ
 • WEB : www.origin.co.th
 • FB : OriginProperty
 • CALL CENTER : 1498
 • Fax : 02 029 1939
 • APP : Origin Connect
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย
 • CRM แบบสำรวจความคิดเห็น /ความพึงพอใจ / การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
 • ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน ด้วยการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงปริการด้วยความรวดเร็ว
 • ออกแบบสินค้าโดยคำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ประหยัดน้ำ ไฟ พลังงาน และของเสีย
 • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 • รักษาความลับของลูกค้า
 • เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
พนักงาน
 • ทิศทางการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • ความเท่าเทียมและสิทธิขั้นพื้นฐาน
 • สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 • การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
 • ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทำงาน
 • ความปลอดภัยและสุขภาวะอนามัย (คุณภาพชีวิตพนักงาน)
 • การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
 • FB : Origin Careers
 • ระบบสื่อสารภายใน My Origin
 • แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงาน
 • กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม
 • Origin Day ประจำไตรมาส
 • การประชุมระหว่างผู้บริหารและพนักงาน (Town Hall)
 • Line สื่อสารองค์กร
 • E-mail (@origin.co.th)
 • การประชุคณะกรรมการสวัสดิการ / ตัวแทนพนักงานจากแต่ละฝ่าย
 • รายงานประจำปี
 • ป้ายประชาสัมพันธ์
 • สื่อสารให้กับพนักงานรับทราบในเรื่องทิศทางและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • จัดให้มีตัวแทนพนักงานในการนำเสนอข้อคิดเห็นและสิทธิของพนักงาน
 • พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
 • อัตราค่าตอบแทน สวัสดิการ
 • กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่
 • การดูแลและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
 • การต่อต้านทุจริตคอรัปชัน
 • การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ถือหุ้น
 • ผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงอย่างยั่งยืน
 • ผลตอบแทนจากการลงทุน
 • การพัฒนาธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง
 • บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล /บรรษัทภิบาล
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 • การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของนักลงทุนและผู้ถือหุ้น
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • รายงานประจำปี
 • การประชุมผู้ถือหุ้น
 • การพบนักวิเคราะห์และนักลงทุน
 • Road Show
 • WEB : www.origin.co.th
 • ช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
 • ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
 • การจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสม
 • เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจอย่างครบถ้วน โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
 • วิเคราะห์และทบทวนความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอเพื่อจัดเตรียมมาตรการความเสี่ยง ป้องกันได้อย่างเหมาะสม
 • ยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มีช่องทางและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว
คู่ค้าและผู้รับเหมา
 • การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
 • ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ยุติธรรม
 • ปฏิบัติงานตรงตามสัญญา
 • สร้างความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
 • สุขอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
 • การเคารพในสิทธิมนุษยชน
 • ส่งเสริมและดูแลแรงงานของคู่ค้า
 • การเปิดรับข้อร้องเรียน
 • ประเมินความพึงพอใจ
 • Supplier Engagement และกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์
 • การอบรมและแบ่งปันความรู้
 • Supplier’s code of conduct
 • www.origin.co.th
 • CALL CENTER : 1498
 • ประชุมรับฟังความคิดเห็นและแนวทางร่วมกัน
 • ปฏิบัติตามกรอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริการอย่างสุจริต
 • ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักกการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กำหนดแผนธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน
 • ดูแลสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัยในการทำงาน
 • แบ่งปันองค์ความรู้
 • การต่อต้านทุจริตคอรัปชัน
สังคมและชุมชน
 • มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมธุรกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคม
 • การป้องกันผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ เช่น การก่อสร้าง เสียง ฝุ่น
 • ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
 • กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
 • แบบสำรวจความคิดเห็น
 • www.origin.co.th
 • สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัยให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม
 • มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม
 • สำรวจความต้องการ ความพึงพอใจ และผลกระทบของชุมชน
 • ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 • แนวทางในการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และทำให้ชุมชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามเดิม
คู่ธุรกิจ / พันธมิตรธุรกิจ
 • การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
 • ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ยุติธรรม
 • ปฏิบัติงานตรงตามสัญญา
 • สร้างความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ
 • สุขอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
 • การเคารพในสิทธิมนุษยชน
 • การเปิดรับข้อร้องเรียน
 • ประเมินความพึงพอใจ
 • Supplier Engagement และกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์
 • การอบรมและแบ่งปันความรู้
 • Supplier’s code of conduct
 • www.origin.co.th
 • FB : OriginProperty
 • Call Center : 1498
 • ปฏิบัติตามกรอบการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กำหนดแผนธุรกิจร่วมกัน
 • แบ่งปันองค์ความรู้
 • การต่อต้านทุจริตคอรัปชัน
ธนาคาร
 • ชำระหนี้คืนตรงตามกำหนดเวลา
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆอย่างเคร่งครัด
 • การบริหารจัดการความเสี่ยง
 • www.origin.co.th
 • FB : OriginProperty
 • Call Center : 1498
 • สัญญาและเงื่อนไขการชำระหนี้
 • การประชุมร่วมกัน
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องตามหลักกำกับกิจการที่ดี
 • ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการชำระหนี้
 • วิเคราะห์และทบทวนความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอเพื่อจัดเตรียมมาตรการความเสี่ยง ป้องกันได้อย่างเหมาะสม
หน่วยงานราชการ
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
 • การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • รายงานประจำปี
 • รายงานมาตรการผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • www.origin.co.th
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องตามหลักกำกับกิจการที่ดี