แจ้งเบาะแสการทุจริต

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ร้องเรียนได้โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านระบบ E-mail หรือส่งจดหมายมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

 1.  ทางไปรษณีย์ : ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
  อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 20
  เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
  กรุงเทพมหานคร 10260
 2. ทางอีเมล : [email protected]
 3. ทางเว็บไซด์ : www.origin.co.th