การจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งมิติ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล เพื่อพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพและส่งมอบสินค้า และบริการที่ดีและตรงกับความต้องการของลูกค้าไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย

การจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญการสร้างที่อยู่อาศัย โดยมีแนวคิดการออกแบบที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องการอยู่ร่วมกันกับสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมให้กับผู้อยู่อาศัย บริษัทฯ ตระหนักการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุม ทั้งมิติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล เพื่อพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ ส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าไป พร้อมกับการนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่ายภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติทางด้านความยั่งยืน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 • มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และการดำเนินธุรกิจตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี
 • มุ่งพัฒนาทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และบริหารจัดการผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มุ่งพัฒนาการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ตามแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ กำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ครอบคลุมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในการพัฒนาการดำเนินงานที่คำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental Social and Governance : ESG Enhancement) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal, UN SDGs) เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้มีแนวทางในการจัดการที่ยั่งยืนและสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติทางด้านความยั่งยืนสำหรับ 5 ปี (2566-2571) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจโดยมีสาระสำคัญดังนี้

 • มิติเศรษฐกิจ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการดูแลกำกับกิจการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม มีคุณธรรม จริยธรรม และเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส พร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักบรรษัทภิบาล
 • มิติสังคม มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปกป้องสิทธิของแรงงาน ความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่จำเป็นในการทำงานให้กับพนักงาน รวมถึงการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตอีกระดับให้กับผู้อยู่อาศัย ใส่ใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อการพัฒนาไปสู่สังคมอย่างยั่งยืน
 • มิติสิ่งแวดล้อม มุ่งพัฒนาทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และบริหารจัดการผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Origin Core Valueเป้าหมายความยั่งยืนการดำเนินงาน
Optimize
เพิ่มผลงานยอดเยี่ยม
โครงการที่ส่งมอบให้ลูกค้าได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการก่อสร้างลูกค้าประเมินคุณภาพโครงการที่รับมอบ โดยมีคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
Responsive
พร้อมปรับเปลี่ยนฉับไว
การบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยงในธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้การประเมินความเสี่ยงที่สำคัญทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและมีการทบทวนความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ส่งผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
Innovation
เพิ่มคุณค่าสรรสร้างสิ่งใหม่
พัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
Growth
เติบใหญ่ไปพร้อมกัน
บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาบุคลากรพนักงานมีชั่วโมงการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
Integrity
ซื่อสัตย์สุจริต
พนักงานดำเนินงานตามแนวปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจพนักงานในทุกระดับได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และบริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณธุรกิจ
Neat
ร่วมกันคิดประณีตในงาน
โครงการที่ได้การรับรองมาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึง ผลกระทบทางสังคม และสิ่งแวดล้อมโครงการที่ออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงาน
Service Excellence
เต็มที่ในการบริการ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละปีข้อชมเชยที่เพิ่มขึ้น และข้อร้องเรียนลดลง
Teamwork
ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
อัตราความผูกพันของพนักงาน ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีการประเมินความผูกพนักงานและอัตรา การลาออกที่ลดลงในแต่ละปี
 

แนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้นำเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) มาประยุกต์กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดขอบเขตของด้านความยั่งยืนตามประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม
ประเด็น SDGs มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม
sdgs-03 การมีสุขภาวะ ในการดำเรงชีวิต และส่งเสริม ความเป็นอยู่ที่ดี ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร ชุมชน
 • การดูแลสุขภาวะอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและแรงงาน
 • การออกแบบโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของลูกค้าที่พักอาศัย
 • คุณภาพสินค้าและบริการ
 • การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การบริหารจัดการชุมชน
 • การสร้างคุณค่าสู่ชุมชนและสังคม
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวในโครงการ และใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
sdgs-04 การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส ในการเรียนรู้ ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร ชุมชน
 • การพัฒนาสินค้าและบริการ
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในองค์กรและการให้ทุนการศึกษาเรียน
 • ให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงานและพันธมิตร
 • สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
 • การพัฒนาสินค้าและบริการ
 • การบริหารจัดการชุมชน
 • มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานและบุตรพันธมิตร
 • สนับสนุนทุนการศึกษาและการซ่อมแซมสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในชุมชนที่โครงการจัดตั้งขึ้น
sdgs-06 การบริหารจัดการใน การใช้ทรัพยากรและสุขอนามัยที่ดี ลูกค้า พันธมิตร ชุมชน
 • การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการน้ำเสีย
sdgs-08 การเติบโต ทางเศรษฐกิจ ที่ครอบคลุมการ จ้างงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร ชุมชน
 • ส่งเสริมการจ้างงาน และสนับสนุนผลตอบแทนที่เป็นธรรม
 • ผลตอบแทนจากการเติบโตของบริษัทฯ
 • การเติบโตทางธุรกิจ
 • การพัฒนาสินค้าและบริการ
 • การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
sdgs-09 โครงสร้างพื้นฐาน ที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร
 • การพัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรม
 • คุณภาพสินค้าและบริการ
 • การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ให้ความสำคัญในการเลือกพันธมิตรที่ให้ความสำคัญในเรื่องของ ESG
sdgs-11 ทำให้เมืองและการ ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย และพัฒนาอย่างยั่งยืน ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร ชุมชน
 • การพัฒนาโครงการโดยคำนึงถึงพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน
 • การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
 • การจัดการมลพิษและของเสียในชุมชน
 • การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 • การบริหารจัดการการก่อสร้างตามมาตรฐาน
sdgs-12 การผลิตและ การบริโภคที่ยั่งยืน ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร ชุมชน
 • การจัดซื้อจัดจ้าง
 • การบริหารห่วงโซ่คุณค่า
 • การพัฒนาสินค้าและบริการ
 • การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำใช้
 • การแยกขยะและการรีไซเคิลในโครงการที่กำลังก่อสร้าง
 • การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 • ลดปริมาณของเสียจากกระบวนการก่อสร้าง
 • ลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์
 • ให้ความสำคัญในการเลือกพันธมิตรที่ให้ความสำคัญในเรื่องของ ESG
sdgs-16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและเข้าถึงความยุติธรรมได้ในทุกระดับ ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร ชุมชน ผู้ถือหุ้น
 • การต่อต้านทุจริตคอรัปชัน
 • การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
 • มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครบทุกด้าน
 • ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ,หลักการกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ รวบรวมและกำหนดประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับ การพิจารณาบริบทด้านการ มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยการสำรวจความคิดเห็น เพื่อนำผลจากข้อเสนอแนะ มาวิเคราะห์ การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ขั้นที่ 1 ระบุประเด็นความยั่งยืน

พิจารณาจากกรอบรายงานมาตรฐานสากล GRI ร่วมกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างของบริษัทฯ และรวบรวมประเด็นจากการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ขั้นที่ 2 การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ

ระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดลำดับความสำคัญในแต่ละประเด็น โดยพิจารณาจากประเด็นที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบประเด็น

นำเสนอประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนต่อผู้นำองค์กร/คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ สอดคล้องกับบริบท เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ

ขั้นที่ 4 การทบทวน

ทบทวนเนื้อหาการรายงานด้านความยั่งยืน หลังการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาที่เปิดเผย และปรับปรุงนโยบาย ประเด็นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน