คณะกรรมการบริษัท

นายสมสกุล แสงสุวรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 22 ตุลาคม 2559

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์

สัดส่วนการถือหุ้น

กรรมการ 14,039 หุ้น (ร้อยละ 0.001)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

  • DAP รุ่นที่ 186/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทรักษาความปลอดภัย วี ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น ฉะเชิงเทรา จำกัด
2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พริม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูพีเอ็ม ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แฮมตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจ เม้นท์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แพสชั่น เรียลเตอร์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด
2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด
2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
2560 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2558 ผู้อำนวยการสถาปัตยกรรม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
2549 – 2554 รองผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ฮัสเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
2547 – 2549 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ ไอคิว จำกัด
2546 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายแบบ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

บริษัทจดทะเบียน

1 บริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

บริษัทหรือองค์กรอื่น

15 บริษัท