แชร์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับสิทธิ์ในงาน Origin Movie day ครั้งที่ 11 ชมภาพยนตร์ Captain Marvel ณ โรงภาพยนตร์ EGV SRIRACHA ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค (โรบินสันศรีราชา)

Origin Family ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีได้รับสิทธิ์ในงาน Origin Movie day #11 ชมภาพยนตร์ Captain Marvel ณ โรงภาพยนตร์ EGV SRIRACHA ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค(โรบินสันศรีราชา) โรงที่ 2  (1สิทธิ์/2ที่นั่ง)

 

รายชื่อผู้โชคดี

 

 1. คุณเกตุสุดา ธนะโชติ
 2. คุณเกษฎา ลิ้มหนู
 3. คุณเพิ่มพูน ไชยวุฒิ
 4. คุณเรวดี เลี้ยงศิริ
 5. คุณเศรษฐกรณ์ โชติหิรัญบุญยัง
 6. คุณเสกสิทธิ์ สุนทรจารุชิต
 7. คุณเอกชัย แซ่เตาะ
 8. คุณกชพร มงคลลิขิต
 9. คุณกรรณิการ์ กระกรกุล
 10. คุณกัญญาลักษณ์ เกาะแก้ว
 11. คุณกานดา สาลีวงศ์
 12. คุณกานต์ จันทรบุญทา
 13. คุณกิตติพร เขียวเกษม
 14. คุณกิติพงษ์ เตชะเพิ่มผล
 15. คุณจักรกฤษณ์ แสงทอง
 16. คุณจำปี เงียบประโคน
 17. คุณฉวีวรรณ สุริหาร
 18. คุณชนชน พุทธานุภาพรักษา
 19. คุณชนะชัย วนะรุจิ
 20. คุณชาตรี บุญวิทยา
 21. คุณฐิติวัฒน์ รัตนมณี
 22. คุณณภัทร์ ศิริวรรณ
 23. คุณณรงค์ฤทธิ์ ฉัตรศิริเวช
 24. คุณณรงค์ฤทธิ์ บัวบาน
 25. คุณณัชนันท์ ลิมปวัฒนะ
 26. คุณณัฐภัทร นิยม
 27. คุณณัฐวุธ สัตยาคุณสกุล
 28. คุณณิชาภัทร พัฒนจักร์
 29. คุณดิษพล ฐิติวราภรณ์
 30. คุณทัชรัฐ กิตติโชคดำรง
 31. คุณทิพากร น้อยเภา
 32. คุณธรรมนูญ วิลัยรัตน์
 33. คุณธัญกร แสงอรุณ
 34. คุณธีระ งันเกาะ
 35. คุณนที เจโคกกรวด
 36. คุณนลินทิพย์ สร้างเอี่ยม
 37. คุณนันทิญาณ์ บุญวิทยา
 38. คุณนายอภิสิทธิ์ เมืองแสน
 39. คุณนิธิศ วงศ์สว่าง
 40. คุณบูรพา มีเดช
 41. คุณปัญญา อักษร
 42. คุณพนิตนันท์ แซ่ลิ้ม
 43. คุณพัชราภรณ์ สุริยจันทร์
 44. คุณพัฒนพงษ์ สงวนรักษ์
 45. คุณพิสิษฐ์ แหลมสัก
 46. คุณพีระพันธ์ รัตนะภัณฑ์ทอง
 47. คุณลัดดาวรรณ จันทโชติ
 48. คุณภานุรุจ ปิตพรม
 49. คุณมนตรี วิวัฒน์วงศ์เจริญ
 50. คุณยุพดี เอี่ยมพินิจ
 51. คุณรวิวรรณ์ ปานทับ
 52. คุณรังสิมา บุญยอด
 53. คุณรัฐวิชญ์ อัครนนท์มณีกุล
 54. คุณรัตติพัชญ์ พงค์ภิตินันท์
 55. คุณรัตนา บรรณทิพย์
 56. คุณวชิรา สันธิติพงศ์
 57. คุณวนิชา จันตรี
 58. คุณวรรธิดา บรรจงกิจ
 59. คุณวรศักดิ์ เตรียมตระการผล
 60. คุณวศิน นิลหยก
 61. คุณวันวิสาข์ สุพรรณกุล
 62. คุณวิทวัส ทองมานะเสถียร
 63. คุณวิศัลย์ สุดท้าย
 64. คุณวีรพงศ์ พานิชาภรณ์
 65. คุณวีรยุทธ พานิชสาส์น
 66. คุณศศิวิมล ศรีสุริยจันทร์
 67. คุณศิริโสภา บุษยพินิจ
 68. คุณสมเกียรติ อภัยวงศ์
 69. คุณสหรัฐ ศาลาทอง
 70. คุณสุจิตราภรณ์ โฮมแพน
 71. คุณสุธาสินี สีตภวังค์
 72. คุณสุธิดา หลายพัฒน์
 73. คุณสุนทร เอี่ยมพินิจ
 74. คุณสุพจน์ ตองกระโทก
 75. คุณหทัยชนก ธรรมกาย
 76. คุณหัตถดาวดี สิทธิผกาผล
 77. คุณอนุชิต พานทอง
 78. คุณอริยาภรณ์ ธรรมวิเศษ
 79. คุณอาทิตา เอกรัตน์
 80. คุณอุเทน บุญครอง

 

ลงทะเบียนรับบัตรหน้างานตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 12.00 น.

กรณีสละสิทธื์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่ 7 มี.ค. 62

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ชมภาพยนตร์

 

 1. จำกัด 1 ยูนิต / 1 สิทธิ์ (จำนวน 2 ที่นั่ง) ไม่สามารถซื้อหรือเพิ่มที่นั่งได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 3. สิทธิพิเศษดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 4. ลูกบ้านที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ กรณีต้องการโอนสิทธิ์ ต้องยื่นสำเนา บัตรประชาชนของเจ้าของสิทธิ์ พร้อมระบุเหตุผลและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องยื่น ณ จุดลงทะเบียน
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์หรือการทุจริตใดๆ
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งชมภาพยนตร์
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ