คณะกรรมการบริษัท

นายเกรียงไกร กรีบงการ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ & ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 สิงหาคม 2561

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น

กรรมการ 100,000 หุ้น (ร้อยละ 0.004)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม

ประสบการณ์การทำงาน

2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วายด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น กันกุล เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น บุญภา บางนา จำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด
2561 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารองค์กร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2552 – 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
2552 – 2559 ประธานคณะกรรมการกลุ่ม บริษัท 304 พลาซ่า จำกัด
2552 – 2559 กรรมการบริษัทกลุ่ม บริษัท 304 อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด
2552 – 2559 กรรมการ บริษัท ทวาราวดี รีสอร์ท จำกัด
2552 – 2559 ประธานคณะกรรมการจัดซื้อ – จัดจ้าง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

บริษัทจดทะเบียน

1 บริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

บริษัทหรือองค์กรอื่น

33 บริษัท