คณะกรรมการบริษัท

นายสหัส ตรีทิพยบุตร

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 6 กุมภาพันธ์ 2557

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น

กรรมการ 803,188 หุ้น (ร้อยละ 0.033)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท MS in Computer and Information Sciences, Syracuse University, USA
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถิติบัณฑิต)

ประวัติการฝึกอบรม

  • DAP รุ่นที่ 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • SFE รุ่นที่ 17/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • HMS รุ่น ที่ 2/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2561 – 2564 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2562 กรรมการ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด
2551 – 2563 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
2551 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
2551 – 2555 กรรมการ บริษัท เทรดสยาม จำกัด
2547 – 2551 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

บริษัทจดทะเบียน

2 บริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

บริษัทหรือองค์กรอื่น

1 บริษัท
* ต่อวาระครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันที่ 5 เมษายน 2559
* ต่อวาระครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562
* ต่อวาระครั้งที่ 3 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 29 เมษายน 2565