คณะกรรมการบริษัท

นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 18 มิถุนายน 2559

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน

สัดส่วนการถือหุ้น

กรรมการ ไม่มี
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

  • DCP รุ่นที่ 162/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Director Diploma Program รุ่นที่ 36/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วัน ลอว์ คลับ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ช็อกโกทอส จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนทศกัณฐ์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอโอวันแบรนด์ดิ้ง จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวลลอว์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฌอร่า จํากัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอชเคพี จํากัด
2558 – ปัจจุบัน Partner บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด
2559 – 2562 กรรมการ บริษัท เฟิร์ม จำกัด
2561 – 2562 กรรมการ บริษัท 159 แคปปิตอล จำกัด
2561 กรรมการ บริษัท เจ เค เอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
2560 – 2562 กรรมการ บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2559 – 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด
2559 – 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
2557 – 2562 Partner บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัด
2558 – 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
2554 – 2558 Partner บริษัท คอมพาสลอว์ จำกัด
2553 – 2557 Partner บริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด
2551 – 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและภาษี บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

บริษัทจดทะเบียน

5 บริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

บริษัทหรือองค์กรอื่น

8 บริษัท
* ต่อวาระครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันที่ 4 เมษายน 2560
* ต่อวาระครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563
* ต่อวาระครั้งที่ 3 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันที่ 27 เมษายน 2566