คณะกรรมการบริษัท

นางอารดา จรูญเอก

กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 16 ธันวาคม 2552

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอำนวยการ / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน

สัดส่วนการถือหุ้น

กรรมการ 196,817,356 หุ้น (ร้อยละ 8.020)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 714,666,054 หุ้น (ร้อยละ 29.121)
บริษัท ทุนพีระดา จำกัด 618,779,918 หุ้น (ร้อยละ 25.214)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นภริยาของนายพีระพงศ์ จรูญเอก

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท Master of Commerce, Commerce and Accountancy Faculty, Sydney University, Australia
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

  • DAP รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • RCL รุ่นที่ 4/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน ประธานอำนวยการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ จำกัด
2554 – 2564 กรรมการ บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
2552 – 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2552 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

บริษัทจดทะเบียน

1 บริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

บริษัทหรือองค์กรอื่น

3 บริษัท
* ต่อวาระครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 วันที่ 30 เมษายน 2558
* ต่อวาระครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
* ต่อวาระครั้งที่ 3 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 29 เมษายน 2564