โครงสร้างกลุ่มบริษัท

โครงสร้างของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 สรุปได้ดังนี้
ทั้งนี้ รายละเอียดของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (เฉพาะที่จดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) มีดังนี้
ชื่อบริษัท
วันที่จดจัดตั้ง
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
วัน ออริจิ้น
21 กันยายน 2554
400.0 ล้านบาท
99.99%
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
– ออริจิ้น วัน สุขุมวิท 24
27 กรกฎาคม 2560
400.0 ล้านบาท
99.99%
– วัน พญาไท
25 กรกฎาคม 2561
1.0 ล้านบาท
99.99%
– ออริจิ้น วัน พร้อมพงษ์
9 พฤษภาคม 2561
1.0 ล้านบาท
99.99%
– ออริจิ้น ฟู้ด
19 เมษายน 2561
1.0 ล้านบาท
49.99%