park origin

โครงการที่น่าสนใจ

คอนโด High Rise 35 ชั้น  1 อาคาร 550 ยูนิต

ราคาเริ่มต้น
6.79 ล้านบาท

คอนโด High Rise 46 ชั้น 1 อาคาร 499 ยูนิต และร้านค้า 2 ยูนิต

ราคาเริ่มต้น
7.2 ล้านบาท

คอนโด High Rise 46 ชั้น 1 อาคาร 499 ยูนิต และร้านค้า 2 ยูนิต

ราคาเริ่มต้น
7.2 ล้านบาท

คอนโด High Rise 41 ชั้น 1 อาคาร 264 ยูนิต และร้านค้า 2 ยูนิต

ราคาเริ่มต้น
8.99 ล้านบาท

อาคาร High Rise 2 อาคาร
อาคาร 1 (อาคารพาณิชย์) เป็นร้านค้า 4 ยูนิต
อาคาร 5 สูง 51 ชั้น จำนวน 520 ยูนิต
อาคาร 6 สูง 44 ชั้น จำนวน 420 ยูนิต

ราคาเริ่มต้น
5.73 ล้านบาท