ความคืบหน้าโครงการ
Kensington Phaholyothin 63

1_11_1
2_12_1
3_13_1
4_14_1
5_15_1
6_16_1

Kensington Phaholyothin 63

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%