แชร์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับบัตรชมภาพยนตร์ Movie Day#7

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับบัตรชมภาพยนตร์ Movie Day#7

 

Origin Family Movie Day #7

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ชมภาพยนตร์เรื่อง Tomb Raider โรงภาพยนตร์ Quartier CineArt โรงที่ 6  ศูนย์การค้า Emquartier ( BTS พร้อมพงษ์ ทางออกประตู 1 ) ผู้โชคดีได้รับบัตรชมภาพยนตร์ท่านละ 2 ใบ พร้อมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม 1 ชุด / 2 ที่นั่ง

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ สามารถรับบัตรได้ที่จุดลงทะเบียนหน้าโรงภาพยนตร์Quartier CineArt โรงที่ 6

ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-14.00น. (เท่านั้น)

 

CHANG HO HAN

เจษฎา มาชม

เชวงศักดิ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

เด่นพงษ์ เอมอิ่ม

เบญจลักษณ์ เบญจพลางกูร

เปรมจิต วุฒิ

เรวดี เลี้ยงศิริ

เสกสรรค์ ตั้งตรงน้ำจิต

เสาวลักษณ์ ภัทรกุลนันท์

แมนพงษ์ ธราภูมิพิพัฒน์

แอนนา แซ่หลี

กนกเนตร สมคะเณย์

กนกกาญจน์ ใหม่แย้ม

กมลทิพย์ ทับเที่ยง

กรัณฑรัตน์ จีมะวงษ์

ก้องภัค สุทธา

กัญญพิมล วงศ์โชติกุลชัย

กัฐคณัฐ ชัยวิทยกาญจน์

กาญจนา เจตวิรุฬห์

กานต์สิรี ชุตินันท์วโรดม

กานติมา โสภักดี

คมกฤษณ์ สิทธิรัตน์ ณ นครพนม

คำตัน ศรีรัตนพันธ์

จงกลทิพย์ บัวแทน

จามิกร ศรีสุธรรม

ฉัตรธัย พันธัย

ชญานิศ ภูรีโรจน์

ชณิตา ชลนันทร์

ชยภัทร รัชตวิภาสนันท์

ชัยพัสส์ อรุณฉาย

ชุธิดา อัศวลาภนิรันดร

ฐิติวัฒน์ รัตนมณี

ณณธร รักการ

ณธิตา สุวรรณจิตร

ณรงค์ฤทธิ์ ลีลาสกุลชัย

ณสรา จอมสูง

ณัฏฐณิชา พนาสุวรรณรัตน์

ณัฏฐิยา ตรังวิวัฒน์

ณัฐ อุดมสุขประเสริฐ

ณัฐพล เพ็งขันธ์

ณัฐพล พระรส

ณัฐพล ลิ้มเสถียรชัย

ณัฐวัฒน์ สาริขา

ดวงกมล ถ้วยทองคำ

ดวงหทัย สาระมาศ

ตะเภาแก้ว โสภา

ธงเจิม หุ่นแก้ว

ธนานพ ดาวเวียง

ธิดารัตน์ จิตขจรไพศาล

ธีรชัย เรืองสูง

ธีระ อริยขจร

นพัสชนันทณ์ สุขเลิศกิจ

นลพรรณ ยศอาลัย

นันทชัย อัมฤตานนท์

นัยนา มหาอุป

น้ำทิพย์ อุดมวังตาดี

นิกร เมฆฉาย

นิดา เหล่าวัฒนาวงศ์

นิติรัตน์ เมพแฮม

นิติรัตน์ พุกภักดี

บุศรา ทับสมุทร

บุศราภรณ์ ศรีเจริญ

ปรวรรณ สกุลสิริทรัพย์

ปรางชนก ทรงบุญเขตกุล

ปวิชญา โฆสะนันท์ชัย

พงศธร วงศ์อร่าม

พงษ์พัฒน์ บำเพ็ญสุข

พลอย พูลทวี

พัชรา ศรีเบญจพลางกูร

พัชรินทร์ ชุติพงศ์รุ่งโรจน์

พิไลพรรณ บุญเสริม

พิกุล แก่งจำปา

พิชัย เอี่ยมยุทธชัย

พิญญานันท์ จักรศรุตธานนท์

พิฐิพงศ์ เอมะสุวรรณ

พิรชัช พิศาลเลิศศักดิ์

พิศาล เจียรมณีทวีสิน

พิสุทธิ์ หงส์เลิศลักษณ์

พีรพัฒน์ คำอุดม

ภคยันต์ บุรณศิริ

ภัทรพล ทองพันลำ

ภิญญา โรจนาธรณ์

มนตรี หุ่นเจริญ

มัชฌรี ฉัตรแก้ว

ริญญารัตน์  นิมิตวิภาวงศ์

รุ่งนภา กันยะ

รุจน์ ภู่นิยม

ลินจง ขาวรุ่งเรือง

วรรษมน เอี่ยมสมบัติ

วรางคณา เจริญไพบูลย์

วราภรณ์ พิกุลทอง

วาธิณี อุยานุกิจกูล

วิชาดา พรรุ่งเรืองโชค

วิมลรัตน์ อัศวเรืองชัย

วิลาสินี คุณา

วุฒิชัย คุ้มครอง

ศกุนตลา โพธิ์มณี

ศรกนก ศิริขันธ์

ศิริรัตน์ เชาว์เมธีวุฒิ

ศุภกร ทิมหอม

ศุภวรรณ สุเฌอ

ศุภิดา โภคินสุวรรณ

สมบัติ ตั้งธีรพงษ์

สมศรี วิวัฒน์เกียรติ

สรรพจน์ โคมทอง

สิทธิเมศ ศลทอง

สิริเกศ ปริทัศน์ปรีดา

สิริโสภาภรณ์ ยิ้มศรีนวล

สุคนธ์ทิพย์ ใจกองแก้ว

สุชาติ นัยรัตน์

สุพัตรา แซ่อ๋อง

หริณทร์รัฎ แสงสุวรรณธนาภา

อนงค์นาด เมฆรา

อรชา ซื่อสัตย์

อรศศิร์ เตียไม้ไทย

อรอุมา บุญกุล

อัญชลี ยาไทย

อัมพร ดุลยตระกูล

อำมฤตา สุทธิสัณหกุล

อิทธิพงษ์ จันทรักษ์

 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม movie Day

  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกบ้านในเครือออริจิ้นเท่านั้น
  2. จำกัด 1 ยูนิต / 1 สิทธิ์ (จำนวน 2 ที่นั่ง) ไม่สามารถซื้อหรือเพิ่มที่นั่งได้
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  4. สิทธิพิเศษดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  5. ลูกบ้านที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ กรณีต้องการโอนสิทธิ์ต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสิทธิ์ พร้อมระบุเหตุผลและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องยื่น ณ จุดลงทะเบียน
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์หรือการทุจริตใดๆ
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งชมภาพยนตร์
  8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วางรากฐานองค์กรสู่ความยั่งยืน…
เพราะ ‘สัตว์เลี้ยง คือสมาชิกในครอบครัว’ 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 จึงได้ออกแบบ พัฒนาโครงการ…
ภาครัฐฯ ออกนโยบายเอื้อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปรับปรุงมาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม” สำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีรายละเอียดสรุปได้…