แชร์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับบัตรชมภาพยนตร์ Movie Day#5

Origin Family ขอเชิญลูกบ้านทุกท่านร่วมสนุกกิจกรรม Movie Day ครั้งที่5 ดูภาพยนตร์เรื่อง ทรานฟอร์เมอร์5: อัศวินรุ่นสุดท้ายในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ซีเนอาร์ท 6 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ (รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับบัตรชมภาพยนตร์ Movie Day#5

คุณเพ็ญพิชชา คงแจ้ง

คุณสิทธิศักดิ์ ศรีโยธี

คุณนพัสชนันทณ์ สุขเลิศกิจ

คุณนิศากร เกษมุติ

คุณปัทมนันท์ อนุชิตนานนท์

คุณมัชฌรี ฉัตรแก้ว

คุณจตุรงค์ วงศ์สุนทร

คุณฉัตรศิริ โยปินตา

คุณออมฤทัย ใจใหญ่

คุณอัศดิณย์ โฮ

คุณปุณณารมย์ ภุมมา

คุณศิริลักษณ์ คนไว

คุณพรวิไล แสงวรรณ

คุณพรสุรี กตัญญุตาพันธ์

คุณพิมศิริ พุทธวงค์

คุณประพันธ์ ภวสันต์

คุณพินิจ ชนวิทยาสิทธิกุล

คุณประดิษฐ์พงศ์ วรยิ่งยง

คุณปุณณารมย์ ภุมมา

คุณเปรมจิต วุฒิ

คุณอุทุมพร งามประสิทธิ์

คุณธนชัย วรรณละเอียด

คุณวิจิตร อาศัยบุญ

คุณสารสิน แก้วสุขโข

คุณปัณณทัต จันทร์เยาวรัตน์

คุณธมลวรรณ ปิยะรุจิรา

คุณมณีญา วรินทรีย์

คุณมนตรี เขื่อนเพชร

คุณเจน สุขาภิรมย์

คุณกีรฒิ สุภาวะโสดถิ์

คุณนพดล ตรีเพ็ชรา

คุณวิมลรัตน์ อัศวเรืองชัย

คุณจตุพร หมื่นเวช

คุณวุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน

คุณธิติยา กุลกลการ

คุณณินทิรา อภิสิงห์

คุณพิไลพรรณ บุญเสริม

คุณจารุณี เฉลิมพงศ์วัฒน์

คุณศิริชัย ศิริเคียนทอง

คุณณัฐธยาน์ เดือนสว่าง

คุณศศมา ไหวพริบ

คุณจิรวัส ประทุมวัน

คุณสุนารี เมฆขลา

คุณศิริรัตน์ พริกสี

คุณวีร์สุดา ทาหมอก

คุณธันย์ชนก ธิจีน

คุณวารีย์ยา แก้วงาม

คุณสมใจ ทองไชย

คุณอัญชนา ยุ่นประยงค์

คุณชัชวาล วีรชัยนุสนธิ์กิจ

คุณสมชาย อังคณาวิเศษกุล

คุณพัชรา ศรีเบญจพลางกูร

คุณนิเวศน์ หวังเมธีกุล

คุณวิสุทธ เอี่ยมอร่าม

คุณจักรรินทร์ เอี่ยมจำนงค์

คุณโสภณ สว่างเนตร

คุณวรวุฒน์ กวินวรศักดิ์

คุณสุรพัฒน์ พงษ์สกุล

คุณโสภาพรรณ ดุรงค์กนกพันธ์

คุณกำธร หาญการสุจริต

คุณจารุพันธ์ แจ่มประวิทย์

คุณสิริภรณ์ มรรษทวี

คุณมานิดา นุ้ยเล็ก

คุณพิวรรธน์ พนัสชัย

คุณนิพนธ์  วรคชิน

คุณอุทิศ เจตสิกทัต

คุณเจตน์สฤษฏิ์ บดินเดชาธนุโชติ

คุณมนัสชนก ลิ้มจำรูญ

คุณมนทกานต์ สมบัติแก้ว

คุณภูวดล หมดมลทิน

คุณชัยวัฒน์ คูสิทธิผล

คุณภควัต ใจอ่อน

คุณบุษยา ศรีเจริญ

คุณญาธิภา นราศรีกุล

คุณวณิชชา ลักษณา

คุณธวัชชัย เกษสุวรรณ

คุณไตรทศ แซ่จึง

คุณกัญญ์พัสวี ตะวะนิตย์

คุณปริญาพร หนูแดง

คุณสุเมศร์ ยอดคำ

คุณชินธันย์ ธนนันท์สิทธิโชค

คุณภนิตา แสนภักดี

คุณวิโรจน์ ลีเส็ง

คุณวัลลภ อัศวพึ่งรุ่ง

คุณกรกมล วิรติกุล

คุณวิจิตรา เอกสะพัง

คุณธันยวัต ผาสุขภักดิ์

คุณลีลวัฒน์ วงษ์แหวน

คุณชยภัทร รัชตวิภาสนันท์

คุณศิริรัตน์ แนมขุนทด

คุณกมลทิพย์ สันทัดวนิช

คุณอังศุมารินทร์ รัฐประดิษฐ์

คุณบุญระวี เจือวิไล

คุณศรันพร อัศวบุญเสถียร

คุณนิตยา เสือแซม

 

เงื่อนไขการรับบัตรสิทธิ์ดูภาพยนตร์ฟรี

1.สิทธิพิเศษสำหรับลูกบ้านในเครือออริจิ้นเท่านั้น

2.จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ (จำนวน 2 ที่นั่ง) ไม่สามารถซื้อหรือเพิ่มที่นั่งได้

3.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.สิทธิพิเศษดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

5.สำหรับลูกบ้านในเครือออริจิ้นที่โอนกรรมสิทธิ์ก่อน 30 เมษายน 2560

6.ลูกบ้านที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ กรณีต้องการโอนสิทธิ์ต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสิทธิ์ พร้อมระบุเหตุผลและเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องยื่น ณ จุดลงทะเบียน

7.ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์หรือการทุจริตใดๆ

8.ข้อกำหนดและเงื่นไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์ และบริษัท ออริจิ้นฯ กำหนด

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ

เพราะ ‘สัตว์เลี้ยง คือสมาชิกในครอบครัว’ 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 จึงได้ออกแบบ พัฒนาโครงการ…
ภาครัฐฯ ออกนโยบายเอื้อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปรับปรุงมาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม” สำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีรายละเอียดสรุปได้…
อยู่คอนโดก็สามารถเลี้ยงสัตว์ได้แบบไม่ต้องแอบ เพราะออริจิ้นเราเข้าใจเหล่า Pet Lover จึงพัฒนาคอนโดสำหรับเลี้ยงสัตว์ได้โดยเฉพาะ และยิ่งแฮปปี้กันแบบคูณสอง ทั้งน้องๆ และคนเลี้ยง…