แชร์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับสิทธิ์ในงาน Origin Movie day ครั้งที่ 10 ชมภาพยนตร์ Bumblebee

Origin Family ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีได้รับสิทธิ์ในงาน Origin Movie day #10 ชมภาพยนตร์ Bumblebee ณ โรงภาพยนตร์เมกา ซีนีเพล็กซ์ วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 รอบ 14.00 น.

 

 

 

รายชื่อผู้โชคดี

 

1 คุณเก่งการ เหล่าวิโรจนกุล

2 คุณเจษฎา ธรรมสกุลศิริ

3 คุณเนติลักษณ์ เนตรอรุณ

4 คุณเบญจวรรณ ธรรมสนธิ

5 คุณเปมณิชา บุตรน้ำเพชร

6 คุณเปรมมิกา บุญมา

7 คุณเรืองรอง แก้วอินทนิน

8 คุณเศรษฐพงศ์ ดุษฎีพัฒนกุล

9 คุณแสงศักดิ์ ละมั่งทอง

10 คุณโสภณ สว่างเนตร

11 คุณไพโรจน์ นภาทิวาอำนวย

12 คุณกนกนันท์ ตันติศิรินทร์

13 คุณกนกรัตน์ วีระพล

14 คุณกรานต์ ไกรเลิศศิลป์

15 คุณกฤตเมธ ลีประวัติ

16 คุณกฤติเดช อินธิฤทธิ์

17 คุณกษิดิศ จันทรสวัสดิ์

18 คุณกิตติภัทร เจษฎ์พัฒนานนท์

19 คุณกิริยา กุลกลการ

20 คุณกุลธิดา หลิมรักษาสิน

21 คุณจันทวรรณ แซ่โง้ว

22 คุณจันทิกา ชูโชติรส

23 คุณจำปี รัตนนิชาญ

24 คุณจิตวัต ศรีสุวรรณ

25 คุณจีรวัฒน์  เจริญสุข

26 คุณจุฑามาศ สายทอง

27 คุณจุฬาลักษณ์ เพชรใจศักดิ์

28 คุณชนากานต์ ธรรมทินโน

29 คุณชยังกูร บุญมา

30 คุณชัยมงคล ศิลธร

31 คุณชุติกาญจน์ บัลลังค์

32 คุณซองทอง วงษ์สวัสดิ์

33 คุณฐิตวัฒน์ เอี่ยมสะอาด

34 คุณณัชพล ไทรงาม

35 คุณณัฏฐ์ญดา พัชรธันยนันท์

36 คุณณัฏฐนันท์ ขันติชัยขจร

37 คุณณัฐกฤตา ตรีชัยวิริยะกุล

38 คุณณัฐดา ต้นวงศ์

39 คุณณัฐิเดช จิตครองธรรม

40 คุณดวงหทัย ใจกำแหง

41 คุณทมิตา แซ่หลี

42 คุณทวีศิลป์ กันตนฤมิตรกุล

43 คุณธนกร อินทร

44 คุณธนชัย วรรณละเอียด

45 คุณธนะชัย แสงวงศ์ทอง

46 คุณธมกร โชคจิรวัฒน์

47 คุณธรัตน์ พนาดำรง

48 คุณธิดารัตน์ อังคะพิชิต

49 คุณนงลักษณ์ เอมละออ

50 คุณนริศรา ศรีสุวรรณ

51 คุณนฤมล ตนกฤตยาพงศ์

52 คุณนิธิวัชร์ สุทธิอริยนันท์

53 คุณนิรมล ทนงศักดิ์มนตรี

54 คุณบุญฤทธิ์ นุตาณัติ

55 คุณบุรินทร์ โพธิ์ดิษฐศิริ

56 คุณปฐากรณ์ ภาคแพทย์

57 คุณปทิตตา สมอคำ

58 คุณปรเมศร์ เพียรสกุล

59 คุณประพันธ์ ภวสันต์

60 คุณปิยธิดา สุพัฒนะ

61 คุณปิยนุช เอนกธนะสุวรรณ

62 คุณพงศ์ธร อินทรวิมลศักดิ์

63 คุณพงษ์พันธ์ มูลมงคล

64 คุณพนิดา ผาจวง

65 คุณพรทิพย์ เจียมสุชน

66 คุณพรรณทิพย์ สีเถื่อน

67 คุณพลฉกาจ หริตกุล

68 คุณพศิน ฤดีมงคล

69 คุณพัชรวรรธน์ วงกมลเศรษฐ์

70 คุณพัณฑิภา สัมพันธ์พร

71 คุณพิเชษฐ์ โกมโลทก

72 คุณพิมพ์พร พนัสเจริญ

73 คุณพีรพัฒน์ คำอุดม

74 คุณภรัณยา เกียรติศักดิ์โสภณ

75 คุณภริษา อมรนันธิกุล

76 คุณภัทรพล สำเนียง

77 คุณภัสพิชญ์ชา เตชะวระสวัสดิ์

78 คุณภูริตา ธิติกุลมาศ

79 คุณมณี รัตนาโภ

80 คุณมัณทนา สิริศักดิ์เกษมพร

81 คุณรชต ศรีแก้ว

82 คุณรวีวรรณ เอกพฤกษาอำไพ

83 คุณรัตนา จรรยาพรต

84 คุณรัตนาภรณ์ วรรณเรือน

85 คุณรุจณีย์ คำพา

86 คุณรุชจิเรศ เพ็งท่าโรง

87 คุณลอออร ธนเศรษฐกร

88 คุณวนิดา อุ่นจิตติกุล

89 คุณวรนุช สมส่งกุล

90 คุณวรรณฤดี วรศิลป์ชัย

91 คุณวรัญญา อั้งลิ้ม

92 คุณวสุภัค ชินธเนศ

93 คุณวัลลภ สุวรรณษร

94 คุณวิเชษฐ์ เจษฎารมย์

95 คุณวิภา จรุงจรส

96 คุณวิษณุ พิบูลย์

97 คุณวีระยุทธ แก้ววิชิต

98 คุณศศมา ไหวพริบ

99 คุณศิริกร สิริสรวิชญ์

100 คุณศุภกร ประพิศ

101 คุณสงกรานต์ กิจสวัสดิ์

102 คุณสนองชัย บัวหอม

103 คุณสนั่น สีลาชาติ

104 คุณสบายใจ ว่องกสิกร

105 คุณสมบูรณ์ ปิติอรุณโรจน์

106 คุณสมฤดี ทรงทิพย์

107 คุณสมศักดิ์ เขื่อนชนะ

108 คุณสมัย สุกรีรักษ์

109 คุณสรัญญา วิเชียรวัฒนชัย

110 คุณสริญญาภรณ์ วันทอง

111 คุณสาริสา ภัทรดิษย์กร

112 คุณสิรินทร์รัตน์ สุวพงษ์

113 คุณสุเทพ อภิวงศ์สุวรรณ

114 คุณสุชานันท์ ประพันธ์พัฒน์

115 คุณสุทธาสินี เสถียรุจิกานนท์

116 คุณสุรเดช ศรีเจริญ

117 คุณสุรัสวดี เสียงหล่อ

118 คุณสุวลี อัครวิพุธ

119 คุณอภิรดี เอี่ยมเสริมศรี

120 คุณอรพิมล รอดทุ่ง

121 คุณอริสรา ก้องเกียรติกมล

122 คุณอัครราช  ปาลาศ

123 คุณอัญชลี โฉมทองดี

124 คุณอารักษ์ ลิบน้อย

125 คุณอิสรีย์ วัชโรทยาน

 

 

ลงทะเบียนรับบัตรหน้างานตั้งแต่เวลา 12.30 น. – 13.45 น.

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ชมภาพยนตร์

 

  1. จำกัด 1 ยูนิต / 1 สิทธิ์ (จำนวน 2 ที่นั่ง) ไม่สามารถซื้อหรือเพิ่มที่นั่งได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  3. สิทธิพิเศษดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  4. ลูกบ้านที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ กรณีต้องการโอนสิทธิ์ ต้องยื่นสำเนา บัตรประชาชนของเจ้าของสิทธิ์ พร้อมระบุเหตุผลและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องยื่น ณ จุดลงทะเบียน
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์หรือการทุจริตใดๆ
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งชมภาพยนตร์
  7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วางรากฐานองค์กรสู่ความยั่งยืน…
เพราะ ‘สัตว์เลี้ยง คือสมาชิกในครอบครัว’ 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 จึงได้ออกแบบ พัฒนาโครงการ…
ภาครัฐฯ ออกนโยบายเอื้อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปรับปรุงมาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม” สำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีรายละเอียดสรุปได้…