แชร์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ร่วมกิจกรรม “เพราะทะเลคือชีวิต” วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ (แสมสาร)

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้ร่วมกิจกรรม “เพราะทะเลคือชีวิต” วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ (แสมสาร)

 

 1. คุณเกศรินทร์ วิริยวิทยาวงศ์
 2. คุณเยาวลักษณ์ ตรัยวัฒนา
 3. คุณโรจน์ทรัพย์ หมัดวานิช
 4. คุณไพโรจน์ ชูคดี
 5. คุณกชพร คะสุวรรณ
 6. คุณกมล เลิศประดิษฐ
 7. คุณกฤษณเสก อินคำเชื้อ
 8. คุณกิตตินันท์ ไกรจริยานุสวัสดิ์
 9. คุณกุลิสรา จินดาสวัสดิ์
 10. คุณขนิษฐา ศรีนาคาร์
 11. คุณชุษฎี วิวัฒน์วงศ์เจริญ
 12. คุณดุสิต ระเบียบนาวีนุรักษ์
 13. คุณทัตพิชา ภิญโญธรรมากร
 14. คุณนิเรศ มากัง
 15. คุณบุศรินทร์ เลิศวิริยานนท์
 16. คุณภาณุ เหิมหอม
 17. คุณมนตรี วิวัฒน์วงศ์เจริญ
 18. คุณลัดดาวัลย์ ทองฝอย
 19. คุณวรินทร์ ผดุงสินธุ์
 20. คุณวัศย์ภัทรา จันทร์ภูผราสุข
 21. คุณวิไลวรรณ แป้นสกุล
 22. คุณสมฤดี ทรงทิพย์
 23. คุณสมศักดิ์ เขื่อนชนะ
 24. คุณสมศักดิ์ ศานติเธียร
 25. คุณสุจิตรา ปรารถนา
 26. คุณสุธาสินี สีตภวังค์
 27. คุณสุธิดา หลายพัฒน์
 28. คุณสุภาพร กองพัฒนากูล
 29. คุณสุภาพร ภูษาธร
 30. คุณอชิตะ วงค์แก้ว
 31. คุณอดิเทพ ล้วนศิริ
 32. คุณอธิวัฒน์ ทับสิทธิ์
 33. คุณอภิชาติ เจียมจิตานันต์
 34. คุณอรัญญา เจียมจิตานันต์
 35. คุณอัญชลี ชำนิธุระการ
 36. คุณอัญพิชชา ถ้ำเสือ
 37. คุณอุทัยวรรณ จันทะมี

 

 

*โปรดนำเสื้อผ้าสำรอง และอุปกรณ์การอาบน้ำมาเผื่อกรณีที่ท่านลงปลูกประการังในทะเล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0655173856

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ