แชร์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม Movie Day ครั้งที่ 12 ชมภาพยนตร์เรื่อง Toy Story 4

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม Movie Day ครั้งที่ 12 ชมภาพยนตร์เรื่อง Toy Story 4 ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ โรงภาพยนตร์ Mega Cineplex Mega Bangna โรงภาพยนตร์ที่ 3 เวลา 12.45 น. ลงทะเบียนรับบัตรหน้างานเวลา 11.00 – 12.00 น.

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
1. คุณเพ็ญพิชชา คงแจ้ง
2. คุณเยาวพา สัตตะรุจาวงษ์
3. คุณเสกสรรค์ ตั้งตรงน้ำจิต
4. คุณเสาวลักษณ์ ภัทรกุลนันท์
5. คุณโศรยา ทรงวุฒิ
6. คุณไกรสร บาลมงคล
7. คุณกชพร อินต๊ะยอด
8. คุณกนกพร ธเนศธาดา
9. คุณกมลรัตน์ รัตนภักดี
10. คุณกรรญา จิตกรชัยโชติ
11. คุณกรัณฑรัตน์ จีมะวงษ์
12. คุณกฤษฎา จิรวงศ์วัฒนะ
13. คุณกล้าณรงค์ อารีรักษ์
14. คุณกานต์พิชชา จีระศิริ
15. คุณกิตติ์ บุญมาสุวราญ
16. คุณคเณศ หาญตนศิริสกุล
17. คุณจรรยวรรธน์ แซ่เซ่า
18. คุณจริยา พูลภักดี
19. คุณจักรเพชร พวงมาลา
20. คุณจักรกฤษณ์ พุ่มนิมิตร
21. คุณจันจิรา ศรีวัฒนกูล
22. คุณจิตตินันท์ ฉันทโรจน์ศิริ
23. คุณจิราพร สุวรรณฤทธิ์
24. คุณฉัตรชัย ชุมวงศ์
25. คุณชมพูนุท เอี่ยมรังสีวงศ์
26. คุณชลนที รอดสว่าง
27. คุณชัญญาพันธ์ ภูริภคธร
28. คุณชัยพัสส์ อรุณฉาย
29. คุณฌานพล รตนาภรณ์
30. คุณญาณิศา ทองดี
31. คุณฐาปกรณ์ อ่องรุ่งเรือง
32. คุณณรงค์ศักดิ์ พุ่มนิมิตร
33. คุณณัชพล เหมะธุลิน
34. คุณณัฐ อุดมสุขประเสริฐ
35. คุณณัฐพงศ์ ธนาสุวรรณ
36. คุณณัฐวุฒิ อัศวพรวศิน
37. คุณดรุณี โชติยะสิทธิ
38. คุณทนงศักดิ์ แซ่เจ่า
39. คุณทศพร บุณยกะลิน
40. คุณทศพล ศรีธิ
41. คุณธงชัย ปราชญ์วิทยา
42. คุณธนกร ท้าวสันต์
43. คุณธนกร สิริศศิธร
44. คุณธนพล พาลกะดิษย์
45. คุณธนากาญจน์ สุขเฉลิมชัย
46. คุณธนานพ ธรรมเสนา
47. คุณธนิต สีภา
48. คุณธนิตศักดิ์ พัชรศิริชัยพร
49. คุณนราพงศ์ หนูพลาย
50. คุณนราศักดิ์ ลือชาพูล
51. คุณนรินทร์ ลิ้มวิลัย
52. คุณนฤดี วงศ์เกษมศักดิ์
53. คุณนฤมล โพธิ์กระจ่าง
54. คุณนันณภัชสรณ์ น้ำสุวรรณ์
55. คุณนันท์มนัส ทองภูเบศร์
56. คุณนาถยา อินต๊ะขัน
57. คุณนาวี ศรีผดุง
58. คุณน้ำเพชร เมธานัย
59. คุณนิติรัตน์ เมพแฮม
60. คุณนิรมล ประชากิตติกุล
61. คุณบรรณภพ เพ็ชรคำ
62. คุณบุศรินทร์ เลิศวิริยานนท์
63. คุณปณัทชา วีระพล
64. คุณปภาพรรณ รุ่งมรกต
65. คุณปรเมศวร์ เอี่ยมอุไร
66. คุณประธาน ตั้งพูลเจริญ
67. คุณประธาน ปิ่นแก้ว
68. คุณปริชาติ พลเยี่ยม
69. คุณปริศนา เสรีมานะกิจ
70. คุณปรียาลักษณ์ ชนิวงศ์
71. คุณปวีรา เรืองสุภาภิชาติ
72. คุณปัญจรัตน์ ดำรงค์ชาติไทย
73. คุณปารมี ทุยเวียง
74. คุณพรชัย อุปพงษ์
75. คุณพรพิมล สำราญใจ
76. คุณพลอยปภัส ไชยพงศ์ผาติ
77. คุณพัชรินทร์ ธารมนูลาภ
78. คุณพิเชษฐ์ โกมโลทก
79. คุณพิพัฒน์ คำวิสัย
80. คุณพูนทรัพย์ ลิ่มทอง
81. คุณภัทร ปั้นบำรุงกิจ
82. คุณภัทรกุล ใจเที่ยง
83. คุณภัทรพร ศรีไพบูลย์
84. คุณมนรวัส รวยธนพานิช
85. คุณรัตนา ฉันทไกรวัฒน์
86. คุณรัตนาภรณ์ เหลือเพิ่มพร
87. คุณรุ่งทิพย์ พิสิฐพิทยา
88. คุณรุจิลักษณ์ บ่อคำบ้อ
89. คุณลลิตา ยามางิซิ
90. คุณวรเทพ จักรฤทธิพงศ์
91. คุณวรรณี ปริพัฒนพงศ์
92. คุณวริษฐ์รดา เบญจวงศ์วัชร์
93. คุณวสันต์ ชวลิตวรกุล
94. คุณวัชระ ลิขิตบรรจงดี
95. คุณวัลลภา จารุธีรชน
96. คุณวิกรานต์ ไกรเลิศศิลป์
97. คุณวิชต์ ชามีรส
98. คุณวิภาวดี วิมาลัย
99. คุณศราวุฒิ ศุภวาทิน
100. คุณศิรัณยา สวัสดิ์ล้น
101. คุณศิริรัตน์ พริกสี
102. คุณศุตาภัส จินดาวงศ์
103. คุณสถาพร ถิ่นบูรณะกุล
104. คุณสมจิตต์ ไตรสัตยา
105. คุณสมชาย ผดุงเวียง
106. คุณสมชาย อังคณาวิเศษกุล
107. คุณสมศิริ ภูถาวร
108. คุณสริญชยา พุทธา
109. คุณสฤกกา พงษ์สุวรรณ
110. คุณสายทิพย์ วงศ์สังข์ฮะ
111. คุณสาวิตรี ทัฬหภัค
112. คุณสิทธิพร ลาภกิจถาวร
113. คุณสุจิตรา ปรารถนา
114. คุณสุจิตรา ปิยบุปผชาติ
115. คุณสุชาดา ผลิอุบล
116. คุณสุณิสา โนรันต์
117. คุณสุดารัตน์ วิศิษฏ์ธีระกุล
118. คุณสุปรียา สินธุพันธุ์
119. คุณสุมารินทร์ พงษ์สิทธิ์
120. คุณสุรภี ศรครุฑ
121. คุณสุวิมล ตรีวัฒนชัยกุล
122. คุณสุษิรา สุดกรยุทธ์
123. คุณอรวรรณ สุภาพ
124. คุณอรุชา อัศวโสตถิ์
125. คุณอลิชา ดีโอด
126. คุณอัศจรรย์ ช้างทอง
127. คุณอาทิตย์ ทิพย์มาก
128. คุณอุดมโชค น้าวไกรศร
129. คุณอุทัย วิวัฒน์เกียรติ
130. คุณอุมา ว่องวงศ์ศรี

ลงทะเบียนรับบัตรหน้างานเวลา 11.00 – 12.00 น.
กรณีสละสิทธื์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 62

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ชมภาพยนตร์

  1. จำกัด 1 ยูนิต / 1 สิทธิ์ (จำนวน 2 ที่นั่ง) ไม่สามารถซื้อหรือเพิ่มที่นั่งได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  3. สิทธิพิเศษดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  4. ลูกบ้านที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ กรณีต้องการโอนสิทธิ์ ต้องยื่นสำเนา บัตรประชาชนของเจ้าของสิทธิ์ พร้อมระบุเหตุผลและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องยื่น ณ จุดลงทะเบียน
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์หรือการทุจริตใดๆ
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งชมภาพยนตร์
  7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 020 300 000

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ

เพราะ ‘สัตว์เลี้ยง คือสมาชิกในครอบครัว’ 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 จึงได้ออกแบบ พัฒนาโครงการ…
ภาครัฐฯ ออกนโยบายเอื้อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปรับปรุงมาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม” สำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีรายละเอียดสรุปได้…
อยู่คอนโดก็สามารถเลี้ยงสัตว์ได้แบบไม่ต้องแอบ เพราะออริจิ้นเราเข้าใจเหล่า Pet Lover จึงพัฒนาคอนโดสำหรับเลี้ยงสัตว์ได้โดยเฉพาะ และยิ่งแฮปปี้กันแบบคูณสอง ทั้งน้องๆ และคนเลี้ยง…