คณะกรรมการบริษัท

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 6 กุมภาพันธ์ 2557

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น

กรรมการ 4,857 หุ้น (ร้อยละ 0.000)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทอ. โรงเรียนนายเรืออากาศ
  • วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 28
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42

ประวัติการฝึกอบรม

  • DAP รุ่นที่ 26/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • DCP รุ่น ที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงภาครัฐ

ประสบการณ์การทำงาน

2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2552 – 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บูรพาเทคนิคอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บูรพาเทคนิคอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2555 – 2556 รองประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
2555 – 2556 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท วิทยุการบินแห่ง ประเทศไทย จำกัด
2552 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
2552 – 2554 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

บริษัทจดทะเบียน

2 บริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

บริษัทหรือองค์กรอื่น

ไม่มี
* ต่อวาระครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันที่ 5 เมษายน 2559
* ต่อวาระครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562