คณะกรรมการบริษัท

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 6 กุมภาพันธ์ 2557

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

สัดส่วนการถือหุ้น

กรรมการ 1,086,354 หุ้น (ร้อยละ 0.044)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Certificate in Management Development Program The Wharton School of the University of Pennsylvania
  • Certificate in Inno-Leadership program INSEAD University (France)
  • Certificate “Executive development Program” Graduate School of business, Columbia University

ประวัติการฝึกอบรม

  • DAP รุ่นที่่ SCC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • DCP รุ่นที่่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน ปรึกษาสำนักผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบละกรรมการอิสระ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2558 – 2559 กรรมการอิสระ บริษัท นกสกู๊ต แอร์ไลน์
2548 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

บริษัทจดทะเบียน

3 บริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

บริษัทหรือองค์กรอื่น

ไม่มี
* ต่อวาระครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันที่ 5 เมษายน 2559
* ต่อวาระครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562
* ต่อวาระครั้งที่ 3 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 29 เมษายน 2565