คณะกรรมการบริษัท

นายพีระพงศ์ จรูญเอก

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 16 ธันวาคม 2552

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น

กรรมการ 714,666,054 หุ้น (ร้อยละ 29.121)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 196,817,356 หุ้น (ร้อยละ 8.020)
บริษัท ทุนพีระดา จำกัด 618,779,918 หุ้น (ร้อยละ 25.214)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นสามีของนางอารดา จรูญเอก

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป สาขาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย​เกษมบัณฑิต​
  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท Master Degree of Engineering, University of New South Wales, Australia
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการฝึกอบรม

  • DCP รุ่นที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • International Construction and Engineering Contract, The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27
  • หลักสูตร บสพ. รุ่นที่ 4/2563 “การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ”

ประสบการณ์การทำงาน

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมอาคารชุดไทย
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แอลฟา อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ออริจิ้น กันกุล เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ออริจิ้น เอ็นเนอร์ยี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

บริษัทจดทะเบียน

1 บริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

บริษัทหรือองค์กรอื่น

14 บริษัท
* ต่อวาระครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 วันที่ 30 เมษายน 2558
* ต่อวาระครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
* ต่อวาระครั้งที่ 3 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 29 เมษายน 2564