คณะกรรมการบริษัท

นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 พฤศจิกายน 2557

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น

กรรมการ 120,000 หุ้น (ร้อยละ 0.005)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 743,759 หุ้น (ร้อยละ 0.030)
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท โครงการพิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร บสพ. รุ่นที่ 4/2563 “การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ”
  • DAP รุ่นที่ 191/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • RFP รุ่นที่ 11/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น บีอีเอท จำกัด
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเจคส์ เอเชีย จำกัด
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น มิวสิก จำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอลฟา อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คิน ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น เนชั่นวายด์ จำกัด
2559 – 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2552 – 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชีวาทัย จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

บริษัทหรือองค์กรอื่น

93 บริษัท