คณะกรรมการบริษัท

นายนิวัติ ลมุนพันธ์

กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 ตุลาคม 2557

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น

กรรมการ ไม่มี
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49
  • หลักสูตรการเมืองการปกครองผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 ( ปปร.9 )

ประวัติการฝึกอบรม

  • DAP รุ่นที่ 105/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • DCP รุ่นที่ 269/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • RCP รุ่นที่ 44/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • AACP รุ่นที่ 36/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
2558 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง กระทรวงมหาดไทย
2557 – 2565 ประธานกรรมการ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
2560 – 2564 ประธานกรรมการ บริษัท บริทาเนีย จำกัด
2560 – 2564 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2560 กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2558 กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

บริษัทจดทะเบียน

1 บริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

บริษัทหรือองค์กรอื่น

3 บริษัท
* ต่อวาระครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันที่ 4 เมษายน 2560
* ต่อวาระครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563
* ต่อวาระครั้งที่ 3 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันที่ 27 เมษายน 2566