คณะกรรมการบริษัท

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 พฤษภาคม 2564

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น

กรรมการ ไม่มี
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นโยบายสาธารณะและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

 • DCP รุ่นที่ 116/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร วิทยาการการจัดการสาหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) AMM รุ่นที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 (บยส.) วิทยาลัยการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงาน

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด
2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทอง จำกัด
2564 – 2565 ประธานกรรมการ บริษัท เวล เอ็นเนอร์จี้ มูฟ จำกัด
2563 – 2564 ที่ปรึกษาประธาน บริษัท ทิพยประกัน จำกัด (มหาชน)
2562 – 2563 กรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 – 2563 กรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2558 – 2563 กรรมการ / ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน
2558 – 2563 กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2558 – 2561 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2551 – 2557 กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

บริษัทจดทะเบียน

3 บริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

บริษัทหรือองค์กรอื่น

6 บริษัท
* ได้รับการแต่งตั้งแทนคุณกนกไพลิน วิไลแก้ว ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาของวาระที่เหลืออยู่ของคุณกนกไพลิน วิไลแก้ว
* ต่อวาระครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันที่ 27 เมษายน 2566