คณะกรรมการบริษัท

นางสาวจารุณี กุณาสิทธิ์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการบัญชี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 4 มกราคม 2560

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้น

กรรมการ ไม่มี
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

ประสบการณ์การทำงาน

2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจตน์จิณณ์ ออริจิ้น เซ็นเตอร์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฮร์ รีสตอร์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น ชีวา เฮลท์แคร์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิน ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำกัด
2559 – 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท วีมา เอ็นไวรอนเม็นทอล เทคโนโลยีส์ จำกัด
2555 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท อี 85 จำกัด
2552 – 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)
2547 – 2552 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ 1991 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

บริษัทหรือองค์กรอื่น

5 บริษัท