คณะกรรมการบริษัท

นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 3 สิงหาคม 2558

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้น

กรรมการ 141,258 หุ้น (ร้อยละ 0.006)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการฝึกอบรม

  • RFP รุ่นที่ 11/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วายด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น ภูเก็ต วิลล่า จำกัด
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น เนชั่นวายด์ เอเชี่ยน จำกัด
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น เพลย์ บางแสน จำกัด
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น เพลส บางแสน จำกัด
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น บีอีเอท จำกัด
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น บางหว้า จำกัด
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น มิวสิก จำกัด
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น เนชั่นวายด์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ออริ ซอเต้ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอลฟา อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น บุญภา บางนา จำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดิ ออริจิ้น ดุสิต จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด
2563 – 2564 กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีอาวุโส บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 – ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด
2554 – 2558 ผู้จัดการแผนกการเงินโครงการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2554 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2552 – 2554 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เอ็นพีเอส โอเซี่ยนสตาร์ จำกัด
2547 – 2552 รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่ดี

บริษัทหรือองค์กรอื่น

59 บริษัท