ประวัติ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ORIGIN PROPERTY

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายตั้งแต่ปี 2552 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10.0 ล้านบาท โดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทั้งนี้ ครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มากกว่า 10 ปี โดยทั้ง สองท่านเริ่มจากการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ (Service Apartment) ต่อมาในปี 2552 ครอบครัวจรูญเอกเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงได้ก่อตั้ง บริษัทฯ ขึ้น โดยเริ่มพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรก คือ โครงการ Sense of London สุขุมวิท 109 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จำนวน 162 หน่วย ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 109 มูลค่าโครงการประมาณ 198 ล้านบาท ซึ่งได้รับการการตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถปิดการขายโครงการได้แล้ว ทั้งนี้ จากความสำเร็จดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถจดจำชื่อของบริษัทฯ ในฐานะผู้ ประกอบการชั้นนำในธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมที่มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

พัฒนาการที่สำคัญของ ออริจิ้น

2561
ปี 2561
บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่สอง รวมมูลค่า 2,000.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน โดยครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี 2563

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่สาม รวมมูลค่า 800.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 3 ปี โดยครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี 2564

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจำนวน 3,000 ล้านบาท (เดิม 4,000 ล้านบาท เป็น 7,000 ล้านบาท)

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP Warrant : ORI WC)

บริษัท บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

บริษัท บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่สี่ รวมมูลค่า 1,238.7 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ระยะเวลา 3 ปี โดยครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี 2564

ในปี 2561 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 7 โครงการ มูลค่า 25,500.0 ล้านบาท
2561
2560
ปี 2560
วันที่ 4 เมษายน 2560 : จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 13,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย (ESOP Warrant : ORI WB)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 : จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด (“พราวด์ เรสซิเดนซ์”) จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 100 ของพราวด์เรสซิเดนซ์ จากผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีราคาเข้าซื้อหุ้น ทั้งหมดจำนวน 4,000,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

บริษัทฯ มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 81,197,171 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดจำนวน 81,197,171 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทดังนี้

+ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,838,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 700,000,002.91 บาท

+ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,179,576 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ นายธงชัย บุศราพันธ์ ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 150,000,004.14 บาท

+ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,179,575 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ นางนุ่น ทวีศรี ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 149,999,991.83 บาท

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 : จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติใหบริษัท ฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (ORI-W1) ครั้งที่ 1 จำนวน 406,574,337 หน่วย และจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ Warrant Rights Offering ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จำนวน 4 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 : ได้เปิดขายโครงการบ้านโครงการแรกของบริษัทฯ คือโครงการ Britania Srinakarin จำนวน 149 หน่วย มูลค่าโครงการ ประมาณ 800.0 ล้านบาท ภายใต้ บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จำกัด

ลงนามเซ็นต์สัญญานำแบรนด์และเชนของเครือโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล (IHG) เข้ามาบริหารโดยการนำแบรนด์สเตย์บริดจ์ สวีท (Staybridge Suites) เข้ามาใช้ เป็นครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก ภายใต้ บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด

บริษัทฯ ลงนามสัญญาร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการโรงแรม สเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก ทองหล่อ ร่วมกับบริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด พันธมิตรสำคัญของ ออริจิ้นในการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยร่วมพัฒนาโครงการดังกล่าว เพื่อให้สามารถพัฒนาโครงการและการบริการให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีที่สุด

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจดจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อเช่าและธุรกิจบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มบริษัทในอนาคต ได้แก่บริษัท ออริจิ้น แกรนด์ จำกัด (“ออริจิ้น แกรนด์”) บริษัท ออริจิ้น ไพรม์ 2 จำกัด (“ ไพรม์ 2”) บริษัท ออริจิ้น รามคำแหง จำกัด (“ออริจิ้น รามคำแหง”) บริษัท ออริจิ้น เกษตร โซไซตี้ จำกัด (“เกษตร โซไซตี้”) บริษัท ออริจิ้น วัน สุขุมวิท 24 จำกัด (“วัน สุขุมวิท 24”) บริษัท ออริจิ้น วัน ระยอง จำกัด (“ วัน ระยอง”) บริษัท ออริจิ้น แคปปิตอล 1 จำกัด (“แคปปิตอล 1”) และ บริษัท ออริจิ้น พาร์ค ที 1 จำกัด (“พาร์ค ที 1”) และ บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด (“คราวน์ เรสซิเดนซ์”)

ในปี 2560 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 8 โครงการ มูลค่า 15,150.0 ล้านบาท
2560
ก่อตั้ง บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด
ปี 2559
วันที่ 13 มกราคม 2559 : บริษัท คอนโด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด

วันที่ 28 มีนาคม 2559 : บริษัท ทิสา ลิฟวิ่ง จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 1.0 ล้านบาทเป็นจำนวน 2.0 ล้านบาท โดย พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น ถือหุ้นใน พรีโม เรียลเตอร์ จำนวน 124,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.0 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของพรีโม เรียลเตอร์ และมีผู้ถือหุ้นชาวญี่ปุ่นถือหุ้นร้อยละ 20.0 และพนักงานของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ18 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 : บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด ได้เข้าทำสัญญากับ Intercontinental Hotels Group (IHG) เพื่อร่วมวางแผนและพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจโรงแรมที่มีการรับรู้รายได้แบบ Recurring Income โครงการแรก ในแปลงที่ดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตร (ศรีราชา)

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 : บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 40.0 ล้านบาทเป็นจำนวน 400.0 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการลงทุนและพัฒนาโครงการในธุรกิจที่มีการรับรู้รายได้แบบ Recurring Income เช่น โรงแรม, เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เพื่อสร้างฐานรายได้ที่สม่ำเสมอเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ ถือหุ้นออริจิ้น วัน ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ ออริจิ้น วัน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 : บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 1 ล้านบาทเป็นจำนวน 53.5 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการลงทุนและพัฒนาโครงการในธุรกิจที่มีการรับรู้รายได้แบบ Recurring Income เช่น สำนักงานเพื่อเช่า, พื้นที่เช่าเพื่อการพาณิชย์ เพื่อสร้างฐานรายได้ที่สม่ำเสมอเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ ถือหุ้นพรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของพรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น

วันที่ 5 กันยายน 2559 : บริษัท ทิสา ลิฟวิ่ง จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จำกัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 : บริษัทฯ ได้เปิดขายคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองโครงการแรกของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ โครงการ KnightsBridge Prime Sathorn สูง 43 ชั้น จำนวน 726 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ 3,800.0 ล้านบาท ซึ่งสามารถปิดการขาย (Sold out) ตั้งแต่วันที่เปิดโครงการวันแรก

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 : บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครั้งแรก รวมมูลค่า 1,200 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี 2562

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 : บริษัทฯ ลงนามเซ็นต์หนังสือแสดงเจตนารมณ์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับ ARIVA Hospitality ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัย และด้านการขายและบริหารงานเช่า ที่มีประสบการณ์อันยาวนาน เพื่อมาบริหารจัดการโครงการ KnightsBridge The Ocean Sriracha

ในปี 2559 : บริษัทฯ มีการจดจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อเช่า และ ธุรกิจบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มบริษัทในอนาคต ได้แก่ บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด (" ออริจิ้น คอนโด ") บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล จำกัด (" เวอร์ติเคิล ") บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล 2 จำกัด (" เวอร์ติเคิล 2 ") บริษัท ออริจิ้น สาทร จำกัด (" ออริจิ้น สาทร ") บริษัท ออริจิ้น ไพรม์ จำกัด (" ไพรม์ ") บริษัท ออริจิ้น สเฟียร์ จำกัด (" สเฟียร์ ") บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จำกัด(" เฮ้าส์ ") บริษัท พรีโม แคมปัส จำกัด (" พรีโม แคมปัส ") บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จำกัด (" พรีโม แมเนจเม้นท์ ") บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด (" อูโน่ ") และ บริษัท พรีโม รีเทล จำกัด (" พรีโม รีเทล ")

ในปี 2559 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 9 โครงการ มูลค่า 11,340.0 ล้านบาท
ก่อตั้ง บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด
เปิดขายโครงการ/จดทะเบียนบริษัทฯ
ปี 2558
บริษัท ทิสา ลิฟวิ่ง จำกัด

บริษัท ทิสา ลิฟวิ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท คอนโด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจดำเนินธุรกิจให้บริการ

ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การเป็นนายหน้าขายห้องชุด และบริการจัดหาผู้เช่า ห้องชุด โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติโดยเฉพาะ คนญี่ปุ่น ทั้งนี้ คอนโด เอเจนซี่ ถือหุ้นใน ทิสา ลิฟวิ่ง คิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของทิสา ลิฟวิ่ง และ มีผู้ถือหุ้นอื่น ได้แก่ ผู้ถือหุ้นชาวญี่ปุ่นถือหุ้นคิดเป็น ร้อยละ 45 และพนักงานบริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 4 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด

วันที่ 18 กันยายน 2558 : แต่งตั้ง TSD เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 : จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรับรองหนังสือบริคณสนธิ โดยแก้ไขทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก 225.0 ล้านบาท เป็น 300.0 ล้านบาท (จาก 450 ล้านหุ้น เป็น 600 ล้านหุ้น)

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 : คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งรับหุ้นสามัญบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และได้เข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ (First day Trade)

ในปี 2558 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 8 โครงการ มูลค่า 6,955.0 ล้านบาท
เปิดขายโครงการ/จดทะเบียนบริษัทฯ
ลงทุน/เพื่อจดทะเบียนบริษัทฯ
ปี 2557
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 : จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมได้มีมติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจาก จำนวน 300.0 ล้านบาทเป็น จำนวน 225.0 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างทุนในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีการลดจำนวนหุ้นจากจำนวน 30 ล้านหุ้น เป็นจำนวน 22.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และเรียกชำระค่าหุ้นแล้วทั้งจำนวน และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 : จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2557 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการ ดังนี้

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.5 บาท

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 76.6 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 225.0 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 301.6 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 603.2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150.0 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3.2 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ (ESOP Warrant)

ในปี 2557 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 7 โครงการ มูลค่า 3,835.0 ล้านบาท
ลงทุน/เพื่อจดทะเบียนบริษัทฯ
เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ
ปี 2556
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 : บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 200 ล้านบาทเป็นจำนวน 300 ล้านบาท โดยเรียกชำระค่าหุ้นแล้ว จำนวน 255.0 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้น คอนโด เอเจนซี่ ทั้งหมดจากครอบครัวจรูญเอก และผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นในคอนโด เอเจนซี่ จำนวน 99,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของคอนโด เอเจนซี่

ในปี 2556 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 5 โครงการ มูลค่า 2,880.9 ล้านบาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ
เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ
ปี 2555
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 : บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก จำนวน 50.0 ล้านบาทเป็นจำนวน 200.0 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้น ออริจิ้น วัน ทั้งหมด จากครอบครัวจรูญเอก และผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน ออริจิ้น วัน จำนวน 3,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของออริจิ้น วัน

บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 1.0 ล้านบาทเป็นจำนวน 10.0 ล้านบาทเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจากจำนวน 10.0 ล้านบาท เป็นจำนวน 40.0 ล้านบาทเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2555 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 2 โครงการ มูลค่า 1,167.2 ล้านบาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ
เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ
ปี 2554
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 : บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 30.0 ล้านบาทเป็นจำนวน 40.0 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 : บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 40.0 ล้านบาทเป็น จำนวน 50.0 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

บริษัท คอนโด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท คอนโด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ("คอนโด เอเจนซี่")(ในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด (“ พรีโม ”)) ก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัว จรูญเอก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดให้แก่โครงการที่บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนา

บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด

บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัวจรูญเอก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน จำนวน 1.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมโครงการ B-Loft สุขุมวิท 109

ในปี 2554 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 1 โครงการ มูลค่า 300.0 ล้านบาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ
เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ
ปี 2553
วันที่ 24 พฤษภาคม 2553 : บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 10.0 ล้านบาทเป็นจำนวน 20.0 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

วันที่ 21 ตุลาคม 2553 : บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 20.0 ล้านบาทเป็นจำนวน 30.0 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

Sense of London สุขุมวิท 109

บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 1 โครงการ คือ โครงการ Sense of London สุขุมวิท 109 ซึ่งเป็นโครงการแรกของบริษัทฯ โดยเป็นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้นจำนวน 162 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ 198.7 ล้านบาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ
ก่อตั้ง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปี 2552
บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 10.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ก่อตั้ง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด