แชร์

“ออริจิ้น” รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

“ออริจิ้น” รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

“ออริจิ้น” รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

พีระพงศ์ จรูญเอก (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC ประจำปี 2562  ภายในงานสัมมนาประจำปี National Conference on Collective Action against Corruption ครั้งที่ 10 โดยมี นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ (ขวา) กรรมการและเลขานุการโครงการ CAC ให้เกียรติเป็นผู้มอบ เพื่อรับรองว่าบริษัทฯเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จัดโดย คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี แบงค็อก สุขุมวิท

โดยการจัดสัมมนา National Conference on Collective Action against Corruption มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสมาชิกในแนวร่วมปฎิบัติฯ ได้รับทราบแนวโน้มสถานการณ์แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในระดับประเทศและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ซึ่งส่งผลต่อเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและบริบทของปัญหาคอร์รัปชันในหลากหลายมิติ ตั้งแต่ระดับการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ โดยเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ในการดำเนินงานต่อต้านการทุจริตขององค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจาก CAC ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 โดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

จากการได้รับประกาศนียบัตรนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ในการให้ความสำคัญกับนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริต เพื่อกำกับดูแลในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

หมายเหตุ : CAC จัดตั้งขึ้นมาโดยองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมี IOD ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วางรากฐานองค์กรสู่ความยั่งยืน…
เพราะ ‘สัตว์เลี้ยง คือสมาชิกในครอบครัว’ 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 จึงได้ออกแบบ พัฒนาโครงการ…
ภาครัฐฯ ออกนโยบายเอื้อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปรับปรุงมาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม” สำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีรายละเอียดสรุปได้…