Senior Research and Strategy Officer


วันที่เปิดรับสมัคร
19 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์งาน
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินการศึกษาวิจัย ทั้งระดับมหภาคและจุลภาค 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ และการกำหนดกลยุทธของบริษัท
 • จัดทำข้อมูลและร่วมดำเนินการศึกษาวิจัยสถานการณ์ทางการตลาดและการแข่งขัน เพื่อวางแผนการจัดซื้อที่ดินและการพัฒนาโครงการ
 • ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ เพื่อขออนุมัติจัดซื้อที่ดิน
 • ร่วมศึกษาวิจัย และรวบรวมข้อมูลเพื่อการกำหนดรูปแบบโครงการและตัวสินค้าในการพัฒนาโครงการ
 • ร่วมวางแผนพัฒนาและดำเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและผู้บริโภค ทั้งข้อมูลภายในและภายนอก
 • จัดทำข้อมูลและรายงานเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัย ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลและเอกสารนำเสนอต่างๆของบริษัท
คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือหญิง
 • อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด และบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ทางด้านการตลาดและการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะการนำเสนอ
 • ทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค บางนา
ติดต่อ
วัชรีวรรณ 0649302209
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม 
 • ประกันสังคม 
 • ประกันชีวิต 
 • ค่าทันตกรรม 
 • ส่วนลดในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
 • ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • โบนัสประจำปี