Office Engineer


วันที่เปิดรับสมัคร
07 พฤศจิกายน 2561
วัตถุประสงค์งาน
ควบคุมประสานงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ควบคุมประสานงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
 • ควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • จัดทำงานด้านวิศวกรรมตามที่ได้รับมอบหมายจาก Project Manager ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 • ตรวจสอบรายละเอียด ข้อกำหนด เปรียบเทียบราคาของวัสดุอุปกรณ์และทำรายการยื่นอนุมัติให้ทันตามแผนการใช้งาน
คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีความระเอียดรอบคอบ
 • มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความมั้นใจในตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค บางนา
ติดต่อ
ฐิติมา 061-403-8973
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
- โบนัสประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- ประกันสุขภาพกลุ่ม 
- ประกันสังคม 
- ประกันชีวิต 
- ค่าทันตกรรม 
- ส่วนลดในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน