Graphic Designer


วันที่เปิดรับสมัคร
08 มิถุนายน 2560
วัตถุประสงค์งาน
ดูแลและควบคุมการออกแบบสื่อให้มี identity personality logo slogan ในทิศทางเดียวกันตามแผนสื่อสารการตลาดที่วางไว้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายภายใน เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีขององค์กร ดูแลควบคุมการออกแบบสื่อให้มี identity personality logo slogan ในทิศทางเดียวกันตามแผนสื่อสารการตลาดที่วางไว้
 • จัดการผลิตสื่อให้มีคุณภาพดี รวดเร็ว ถูกต้อง อยู่ในงบประมาณที่กำหนด และสร้างภาพลักษณ์อันดีขององค์กรมี identity personality logo slogan ในทิศทางเดียวกันตามแผนสื่อสารการตลาดที่วางไว้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ได้งานที่มีคุณภาพแปลกใหม่เหนือคู่แข่ง ตอบสนองตรงใจกลุ่มเป้าหมาย
 • ดูแลภาพลักษณ์ขององค์กรให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งรูปแบบของงานทุกประเภทที่ออกสู่สาธารณชน
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย – หญิง
 • อายุ 24-35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงาน Graphic, Artwork 1 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ illustrator, Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆในการออกแบบได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี วุฒิภาวะทางอารมณ์ดี 
สถานที่ปฏิบัติงาน
แบริ่ง - สมุทรปราการ
ติดต่อ
Tel.061-403-6111 ( Contact Khun Nuttawat ) , Tel.092-437-6633 ( Contact Khun Nareerat )
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม 
 • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
 • กองทุนประกันสังคม
 • ค่าทันตกรรม
 • ซิมการ์ดโทรศัพท์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ส่วนลดในการซื้ออสังหาริมทรัพย์
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เลี้ยงสังสรรค์ประจำไตรมาส
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • และสวัสดิการอื่นๆ