Site Engineer ( Condo )


วันที่เปิดรับสมัคร
09 พฤษภาคม 2562
วัตถุประสงค์งาน
ผลักดันความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างตามแผนงานและดูแลให้ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลาที่กำหนด
 • ติดต่อประสานงานกับ Vendor เพื่อนำวัสดุเข้าหน้างาน
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัทที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างของโครงการ
 • วางแผนการนำวัสดุเข้าหน้างาน
 • วางแผนงานก่อสร้างให้ผู้รับเหมาสามารถทำงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 • รายงานความก้าวหน้างานให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ตรวจรับงานและการเบิกจ่ายงวดงานของผู้รับเหมา
 • ร่วมตรวจสอบคุณภาพกับทางฝ่าย QA
 • ดำเนินการส่งมอบงานให้กับลูกค้าของโรงการ เพื่อโอนกรรมสิทธิ์
คุณสมบัติ
 1. สัญชาติไทย เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา เท่านั้น
 3. ประสบการณ์บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 3-5 ปี
 4. มีใบประกอบวิชาชีพ กว.จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 5. สามารถปฏิบัติงาน 6วัน/สัปดาห์ สามารถโยกย้ายที่พักได้หรือสะดวกเดินทางทำงานในเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล ทุกพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพและปริมณฑล
ติดต่อ
Tel.092-437-6633 ( Contact Khun Nareerat )
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม 
 • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
 • กองทุนประกันสังคม
 • ค่าทันตกรรม
 • ซิมการ์ดโทรศัพท์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ส่วนลดในการซื้ออสังหาริมทรัพย์
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เลี้ยงสังสรรค์ประจำไตรมาส
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • และสวัสดิการอื่นๆ