Project Manager (High Rise-Low Rise)


วันที่เปิดรับสมัคร
20 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน
วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างให้สำเร็จและสอดคล้องกับเวลา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา
 • วางแผนและกำกับการดูแลการใช้งบประมาณ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ
 • บริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
คุณสมบัติ
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา,ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 5-10 ปีขึ้นไป (โดยเฉพาะแนวสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 •  มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (หากมีระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานก่อสร้าง อาคารแนวสูง และระบบสาธารณูปโภค
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สถานที่ปฏิบัติงาน
บางนา - สมุทรปราการ
ติดต่อ
Recruitment Team : Tel :063-697-9451 (Khun Thidawee), Tel.065-5209848 ( Contact Khun Supachai ) ,Tel.092-437-6633 ( Contact Khun Nareerat )
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม 
 • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
 • กองทุนประกันสังคม
 • ค่าทันตกรรม
 • ซิมการ์ดโทรศัพท์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ส่วนลดในการซื้ออสังหาริมทรัพย์
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เลี้ยงสังสรรค์ประจำไตรมาส
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • และสวัสดิการอื่นๆ