Foreman (กรุงเทพฯเเละปริมณฑล/ศรีราชา)


วันที่เปิดรับสมัคร
20 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน
 • รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
 • ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
 • ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
คุณสมบัติ
 • วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • รักงานภาคสนาม ประจำโครงการบ้านจัดสรร, โครงการอาคารสูง
 • สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพฯเเละปริณฑล / ศรีราชา
ติดต่อ
Recruitment Team : Tel :063-697-9451 (Khun Thidawee), Tel.065-5209848 ( Contact Khun Supachai ) ,Tel.092-437-6633 ( Contact Khun Nareerat )
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม 
 • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
 • กองทุนประกันสังคม
 • ค่าทันตกรรม
 • ซิมการ์ดโทรศัพท์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ส่วนลดในการซื้ออสังหาริมทรัพย์
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เลี้ยงสังสรรค์ประจำไตรมาส
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • และสวัสดิการอื่นๆ