ข้อตกลงและเงื่อนไข


  • ฝ่ายสรรหาบุคลากร บริษัท ออริจิน จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้พิจารณาข้อมูลการสมัครงานของท่าน
  • ข้อมูลการสมัครงานของท่านจะจัดเก็บไว้ในระบบเป็นเวลา 1 ปี
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อพิจารณาการสมัครงานของบริษัท ออริจิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เท่านั้น โดยจะไม่นำไปเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
  • หากบริษัทฯ ตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆไม่ครบถ้วน และ/หรือ ไม่ถูกต้องตรงกับความจริงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาการสมัครงานของท่าน
ย้อนกลับ